AD 2015

22 sty­cz­nia 2012 r.

Z inic­jatywy naszego kapelana ks. Prałata Pio­tra Wysgi został zor­ga­ni­zowany kon­cert kolęd dla mieszkańców miasta. Wykon­aw­cami były chóry i zespoły z parafii Pod­wyższenia Krzyża Św., którego Kapelan jest pro­boszczem. Współor­ga­ni­za­torem było Starostwo Powia­towe Ele­menty plas­ty­czne i scenografia naszego prze­ora. Spon­sorowali dama Halina Cybul­ska i pos­tu­lant Sła­womir Miel­nika. Grat­u­lu­jemy wszech­stron­ności i wysok­iego poziomu artysty­cznego wszys­tkim wykon­aw­com i sza­cownemu mecenasowi.