AD 2015

21 listopada 2015 r.

W dni­ach 2021 listopada 2015 roku w Wyższej Szkoły Kul­tury Społecznej i Medi­al­nej w Toruniu obył się VIII Między­nar­o­dowy Kon­gres: „Katol­icy i Sztuka: szanse i zagroże­nia”. Prelekcje przy­go­towali m.in. ks. kard. Zenon Gro­c­holewski, kom­pozy­tor Michał Lorenc, prof. dr hab. Piotr Jaroszyński czy aktor Jerzy Zel­nik. Drugiego dnia refer­aty wygłosili m.in. ks. bp Car­los Alberto de Pinho Mor­eira Azevedo z Papieskiej Rady Kul­tury, ks. prał. Marco Frisina z Włoch czy prof. Agnieszka Bender

z Uni­w­er­sytetu Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego. Wspól­nie zas­tanaw­ial­iśmy się nad znacze­niem sztuki dla wiary religi­jnej, kato­lików i Koś­cioła w Polsce i na świecie. Zas­tanaw­iał się również przeor Ste­fan Kukowski, inic­ja­tor wielu akcji chary­taty­wnych i patri­o­ty­cznych uczest­nicząc w Kon­gre­sie wraz z dwoma przy­jaciółmi z Wejherowa.