AD 2015

4 listopada 2015 r.

4 listopada 2015 w cza­sie pier­wszego spotka­nia w kanonii po złoże­niu życzeń z okazji 80. tych urodzin dos­to­jnemu Jubi­la­towi ks. Infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi przeor omówił z ks. bisku­pem ordy­nar­iuszem Ryszar­dem Kasyną dzi­ała­nia naszego Prze­o­ratu Pomorskiego współor­ga­nizu­jąc kilka Orsza­ków Trzech Króli oraz obję­cie przez Prze­o­rat patronatu nad wszys­tkimi spotka­ni­ami w parafi­ach Diecezji Pelplińskiej z okazji jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski.

Na drugim spotka­niu u sióstr w Bielawkach życzenia złożył Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski i dama Alicja Słyszewska, będąca również pros­zona na ten uroczysty obiad. Wielki tort okolicznoś­ciowy był fun­dowany przez naszego kawalera Leszka Mel­era. Wśród wielu gości byli członkowie rodziny księdza Stanisława i zaprzy­jaźnieni księża.

Z prałatem Mar­i­anem Szczepińskim, kapelanem bractwa kurkowego i sto­warzyszenia biz­nes­menów umówiliśmy się na wstępne roz­mowy na temat założe­nia Koman­dorii Kościerskiej.

Koś­ciół jest przede wszys­tkim żywą wspól­notą Chrystusa.

Przez dzi­ałanie kapłanów i wiernych w jed­ności real­izuje się dzieło, które Chrys­tus Pan zapoc­zątkował na ziemi przez głosze­nie Królestwa Bożego.

80 rocznica Urodzin

jest wielką okazją aby życzyć Dos­to­jnemu Kapłanowi bło­gosław­ieństwa Bożego w dal­szej pracy kapłańskiej i twór­czej. Niech Bóg zachowa Jubi­lata w mocy Ducha i dobrym zdrowiu na wiele, wiele lat. Za wielką przy­chyl­ność i wspieranie naszej chary­taty­wnej dzi­ałal­ności w ramach Orderu śpiewamy z głębi serca „plu­ri­mos annos, plurimos…”