AD 2017

26 października 2012 r.

Prezy­dent miasta Tczewa Mirosław Poblocki wraz z Prze­wod­niczą­cym Rady Mirosławem Augustynem zaprosili przed­staw­icieli wszys­t­kich firm i orga­ni­za­cji, które wzięły udział w przy­go­towa­niu i real­iza­cji Wielkiego Fes­tynu Zdrowot­nego na którym zgro­madzil­iśmy ok. 2800 mieszkańców naszego miasta. Przeprowad­zono bada­nia poziomu ciśnienia, poziomu cukru, cho­les­terolu, sprawności psy­cho­ru­chowej w tes­tach prze­siewowych, pomiar wagi i obliczanie wskaźnika masy ciala, badanie mowy i słuchu, testy pamięci test sprawnoś­ciowy, zabawy dla dzieci rozład­owu­ją­cych agresję, porady neu­rol­o­gopedy, wykony­wano masaże. Także wykony­wano prostą diag­nos­tykę lab­o­ra­to­ryjną, były porady położnicze, infor­ma­cje o szkole rodzenia oraz porady lekarza pedi­atry. Na 25 stoiskach roz­dano tysiące ulotek, broszur, kat­a­logów, gadżetów i słody­czy. O tym co się dzi­ało poin­for­mował nasz Przeor, który też podz­iękował wszys­tkim za wkład i zaan­gażowanie w to chary­taty­wne dzieło. Dla szczegól­nie zasłużonych firm i osób przy­go­towal­iśmy kilka­dziesiąt podz­iękowań. Nasz kawaler Witold Sos­nowski przekazał wyniki anal­izy przeprowad­zonej w cza­sie fes­tynu przez niego anki­ety doty­czącej pro­fi­lak­tyki i lecznictwa w naszym mieś­cie. Spotkanie przy kawie uświet­nił zespół dzieci z przed­szkola „Jarzębinki” pod dyrekcją p. Janiny Mroczkowskiej.

Wiceprezy­dent Zenon Drewa pod­kreśla­jąc wielką potrzebę takich akcji wręczał dyplomy. Spec­jal­nymi dyplo­mami wyróżni­eni­zostali orga­ni­za­torzy z Prze­o­ratu: kawalerowie Włodz­imierz Mroczkowski, Witold Sos­nowski, Leszek Meler, Woj­ciech Antoniewicz, Tadeusz Bąk, Piotr Rezmer oraz dama Halina Cybul­ska, która przy­go­towała gościnny namiot naszego prze­o­ratu. Kawalerowie wsparli akcje hojnymi darami i czyn­nie uczest­niczyli w przy­go­towa­niu i przeprowadze­nie fes­tynu. Można było zauważyć jak wiele pracy włożyli w zakończe­nie tej akcji.