AD 2021

14 grud­nia 2011 r.

W tym dniu złożyliśmy wiz­ytę Ks. Infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi. Złożyliśmy moc życzeń z okazji zbliża­ją­cych się Świąt Bożego Nar­o­dzenia naszemu Przy­ja­cielowi, od którego doz­nal­iśmy wiele dowodów życ­zli­wości i sym­pa­tii. Zaprosił nas również Dyrek­tor Muzeum Diecez­jal­nego ks.Wincenty Pyt­lik. Złożyliśmy życzenia bożonar­o­dzeniowe i przy poczęs­tunku omówiliśmy współpracę z Muzeum — wspani­ałomyślna deklaracja Zbig­niewa Ciec­holewskiego — oraz wspar­cie comiesięcznych kon­certów muzy­cznych. Ks. Win­centy oprowadził nas również po Muzeum. Zwieńcze­niem była wiz­yta w pałacu biskupim na zaprosze­nie J.E. Jana Bernarda Szlagi. Przekaza­l­iśmy ks. Biskupowi spec­jalne podz­iękowanie od Wielkiego Mis­trza J.Z. Potock­iego. Podarunki złozylismy od Prze­o­ratu, indy­wid­u­al­nie T.Wło­dar­czyk i W.Mroczkowski. Omówiliśmy z Eksce­lencją dzi­ała­nia naszego Prze­o­ratu i dal­sze nasze plany dzi­ałal­ności chary­taty­wnej. Zostal­iśmy również zaproszeni na diecez­jalne spotkanie opłatkowe.