AD 2018

18 sty­cz­nia 2011 r.

W tym dniu w restau­racji „Piaskowa” Pio­tra Rezmera zor­ga­ni­zowal­iśmy spotkanie wszys­t­kich dar­czyńców i współor­ga­ni­za­torów Wielkiej Tczewskiej Wig­ilii. Spotkanie rozpoczęło się krótkim pro­fesjon­al­nym kon­certem kolęd. Spec­jalne podz­iękowa­nia dla wszys­t­kich, którzy w jakikol­wiek sposób przy­czynili się do tego wielkiego dzieła miłości wręczał J.E.Biskup Piotr Krupa w towarzys­t­wie Starosty Tczewskiego i Prezy­denta Miasta Tczewa. Udział w spotka­niu wziął udział także ks. infułat Stanisław Grunt oraz Kapelan Prze­o­ratu ks. Prałat Piotr Wysga.

Dla firm, insty­tucji i osób pry­wat­nych jest to jedyna forma podz­iękowa­nia. Amimo to od 8 lat uczest­niczą w tym chary­taty­wnym dziele. Przy­było ponad 70 osób. Podz­iękowa­nia zaczęły się od ks. Pio­tra Wysgi, Włodz­imierza Mroczkowskiego, Tadeusza Wło­dar­czyka Firmy „Iglo­tex”, Leszka Mel­era, Pio­tra Rezmera, Kaz­imierza Smolińskiego, a skończyły się na spec­jal­nym dyplomie dla całego Prze­o­ratu Pomorskiego. Kawaler Ste­fan Kukowski otrzy­mał podz­iękowanie od prezy­denta Tczewa.