AD 2014

1 czer­wca 2014 r.

Najbardziej potrze­bu­ją­cym dzieciom, ale także ich rodzi­nom w dniu dziecka przekazano zebrane dary, głównie żywieniowe. Nasz kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk przekazał 800 lodów, pizze i bagi­etki. Łącznie przekazano w tym dniu ponad 400 kg żywności rodzi­nom wielodzietnym.

Główny orga­ni­za­tor Witold Sos­nowski, dołożył jeszcze słody­cze i mate­ri­ały szkolne dla dzieci. Karna kole­jka była długa, ale dobrze zor­ga­ni­zowana. Przy okazji wspar­liśmy pro­duk­tami Świ­etlicę „Car­i­tas” przy parafii Pod­wyższenia Krzyża Świętego.