AD 2010

28 kwiet­nia 2013 r.

Ks. biskup Ryszard Kasyna, wskutek upływu 5-​letniej kadencji księży dziekanów i po przeprowadze­niu określonych przez prawo kon­sul­tacji, powołuje na 5-​letnią kadencję ks. prałata Józefa Picka na urząd dziekana Dekanatu Starogardzkiego.

Cały Prze­o­rat Orderu Świętego Stanisława grat­u­luje naszemu Koman­dorowi Koman­dorii Starog­a­rdzkiej ks. prał. Józe­fowi Pick­owi wyboru i życzymy aby dal­sze prace, wykony­wane dla potrzeb ludu bożego i Koś­cioła, przynosiły jak doty­chczas, plon obfity.