grudzień

5 grud­nia 2009 r.

Na zaprosze­nie Kon­fraterni Orderu Św. Stanisława w Warsza­wie przeor Tadeusz Serocki i kawaler Ste­fan Kukowski wzięli udział w spotka­niu mikołajkowo-​wigilijnym. Miło spędzil­iśmy czas w atmos­ferze bożonar­o­dzeniowej, otrzy­mu­jąc prezenty, śpiewa­jąc kolędy. Roz­dal­iśmy wszys­tkim opłatki i śpiewniki z kolę­dami opra­cow­ane i wydane przez nasz Prze­o­rat. Spotka­nia takie niewąt­pli­wie przy­czy­ni­ają się do inte­gracji naszego Orderu.

Brawo dla Mazowsza!

8 grud­nia 2009 r.

Ks. Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga przyjął w pałacu biskupim na audi­encji kawalerów nasze­go­prze­o­ratu: Tadeusza Serock­iego, Ste­fana Kukowskiego, Leszka Mel­era, Włodz­imierza Mroczkowskiego Kaz­imierza Smolińskiego i Tadeusza Wło­dar­czyka. Zapoz­nal­iśmy eksce­lencję z naszymi doko­na­ni­ami i planami orderowymi. Otrzy­mal­iśmy bło­gosław­ieństwo na dal­sza dzi­ałal­ność. Po audi­encji goś­cił nas również kon­ser­wa­tor Diecez­jalny i Dyrek­tor Muzeum Ks. Win­centy Pyt­lik, z którym omówiliśmy dal­szą współpracę. Podz­iękował S. Kukowskiemu za stałe wspo­ma­ganie przy­or­ga­ni­za­cji wielu wys­taw w Muzeum Diecezjalnym.

9 grud­nia 2009 r.

Współor­ga­ni­zowanie nagrań i wytłocze­nie 20.000 płyt „Śpiewa­jmy Kolędy Panu”, na których kolędy śpiewają księża z Diecezji Pelplińskiej z bisku­pem na czele. Głównym spon­sorem jest kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk właś­ci­ciel firmy Iglotex.

14 grud­nia 2009 r.

Na diecez­jalny opłatek z J.E. Ks. Bisku­pem J.B.Szlagą zostali zaproszeni również kawalerowie naszego Orderu, gdyż są to czołowi dzi­ałacze społeczni i samorzą­dowi: W.Mroczkowski, K.Smoliński, T.Wło­dar­czyk, L.Meler, S.Kukowski. Spotkanie odbyło się z udzi­ałem marsza­łka sen­atu M.Płażyńskiego, sen­a­torów i posłów. Złożyliśmy życzenia też biskupowi pomoc­niczemu Piotrowi Krupie oraz infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi. Spotkanie uświet­nił wys­tęp chóru Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego w Pelplinie, a w cza­sie rautu była możli­wość spotka­nia z zasłużonymi ludźmi dla Diecezji Pelplińskiej.

20 grud­nia 2009 r.

Wig­ili­jne Spotkanie Opłatkowe w Tczewie. Z inic­jatywy kawalera Ste­fana Kukowskiego wszyscy mieszkańcy Tczewa i okolic zostali zaproszeni na wig­ilię. Mimo kilku­nas­tostop­niowego mrozu przyszło ponad 5 tysięcy ludzi. Każdy mógł przeła­mać się opłatkiem pobło­gosław­ionym przez ks. Biskupa J.B.Szlagę i kilku­nastu księży. Przez prawie dwie godziny można było wysłuchać kolęd w wyko­na­niu różnych zespołów. Roz­dano w prezen­cie ponad 3.500 śpiewników z kolę­dami aby wspól­nie móc śpiewać kolędy. Roz­dawano fold­ery o trady­c­jach Bożego Nar­o­dzenia z cytatami Pisma Świętego. Dladzieci przy­go­towano kilka tysięcy zabawek i maskotek. Było światło betle­jem­skie i sianko dla wszys­t­kich. Atrakcją był żywy żłobek i jasełka przed­staw­iane przez młodzież. Jedzenia star­czyło dla wszys­t­kich, łącznie z ubogimi którzy zabier­ali jedze­nie do domu. W cza­sie wig­ilii wydano: 660 litrów barszczu, 800 kg pierogów, 400 kg uszek z grzy­bami, 220 kg kapusty wig­ili­jnej, 800 kg jabłek, 1000 kg gruszek, 1400 bochenków chleba, cukierki, ciasta i ciastek mnóstwo. Koor­dy­na­torem był S.Kukowski, oprawą sakralna kierował nasz kapelan ks. Prałat Piotr Wysga, logistyką zarządzał kawaler W.Mroczkowski, głównym dar­czyńcą kawaler T.Wło­dar­czyk, najwięcej ciast i pieczywa dostar­czył kawaler L.Meler i pos­tu­lant Piotr Rezmer.

Za najwięk­szą wig­ilię w Polsce wszys­tkim serdeczne Bóg zapłać!