AD 2014

16 grud­nia 2013 r.

Zgod­nie z coroczną trady­cją biskup pelpliński J.E. ks. Ryszard Kasyna zor­ga­ni­zował spotkanie opłatkowe dla samorzą­dow­ców z całego regionu, służb mundurowych, sto­warzyszeń, orga­ni­za­cji społecznych i chary­taty­wnych. W uroczys­toś­ci­ach w refek­tarzu Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego w Pelplinie w bardzo rodzin­nej atmos­ferze uczest­niczyło ok. 300 osób.

Nie zabrakło świątecznych życzeń i słowa od biskupa Ryszarda Kasyny. Uroczys­tość swoimi wys­tę­pami uświet­niły grupy „Nie­boskłonni” oraz „Na cały Głos”. Indy­wid­u­alne wyróżnie­nie od Radia Głos za dzi­ałal­ność społeczną otrzy­mał nasz kawaler z Pelplina Leszek Meler. Wśród wręcza­ją­cych dar od Prze­o­ratu i składa­ją­cych dos­to­jnemu gospo­dar­zowi życzenia byli dama Jan­ina Lubawska oraz kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Ste­fan Kukowski, Tadeusz Serocki, Kaz­imierz Smoliński, Witold Sos­nowski, Ryszard Szwoch, Tomasz Winiecki, Bog­dan Wiśniewski, Tadeusz Wło­dar­czyk oraz Zenon Żynda.