AD 2021

sty­czeń 2021 r.

Schro­nisko dla Bez­dom­nych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest nieza­leżną, katolicką orga­ni­za­cją, wspo­maga osoby bez­domne i ubo­gie, w duchu patrona św. Brata Alberta. Koło tczewskiep prowadzi ogrze­wal­nię dla osób bez­dom­nych Na obecny czas w ogrze­walni może prze­by­wać do 25 osób dzi­en­nie i mogą tam spędzać czas przez całą dobę. Mają możli­wość kąpieli ‚wymi­any odzieży , spoży­cia ciepłego napoju. Dodatkowo osoby bez­domne mogą w okre­sie od października do marca korzys­tać z ciepłych posiłków orga­ni­zowanych przez wolon­tar­iuszy. Od roku 2015 (sic) nasz kawaler Piotr Rezmer w poniedzi­ałki, wtorki i środy nieod­płat­nie przy­go­towuje zupy, często z „wkładką”. W schro­nisku utwor­zono 20 miejsc do siedzenia oraz 18 do leże­nia. Wydzielono również izo­latkę. Cały obiekt jest mon­i­torowany by zapewnić bez­pieczeństwo i porządek. Nadal i cią­gle jest potrzebna pomoc rzec­zowa: poś­ciel, poduszki, koce, mat­er­ace itp. artykuły oraz bielizna męska, niezniszc­zona uży­waną odzież i obuwie. Dlat­ego apelu­jemy do dam i kawalerów (wraz ze Schro­niskiem) o dobrowolne wpłaty na nasze konto:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Tczewskie

ul. Gdańska 6, 83110 Tczew

(SGB Bank Spółdziel­czy w Tczewie)

nr. konta : 64 8345 0006 2002 2056 1853 0002

Wpłata pieniężna przekazana na ogrze­wal­nię, nie zostanie zmarnowana i będzie efek­ty­wnie wyko­rzys­tana na pomoc bez­dom­nym i potrze­bu­ją­cym. O dobrowol­nych wpłat­ach i darach prosimy poin­for­mować naszego jał­mużnika kawalera Witolda Sos­nowskiego, tel. 513 107 781

4 sty­cz­nia 2021 r.

ODBLASK TAJEM­NICY

Odpowiedź na list Św. Jana Pawła do artystów.

Dla wszys­t­kich, wierzą­cych i niewierzą­cych, dzieła sztuki inspirowane przez Pismo Święte pozostają jakby odblask­iem niezgłębionej tajem­nicy, która oga­r­nia świat i jest w nim obecna. (Św. Jan Paweł). Odpowiedź na apel św. Jana Pawła stanowi świadectwo wiary współczes­nych artys­tów, począwszy od dzieci i młodzieży.Artystą się staje poprzez pracę od młodości. Dlat­ego należy ksz­tał­tować ducha tworzenia i ekspresji w twór­c­zości od najmłod­szych lat.

Ogólnopol­ski konkurs na prezen­tację multimedialną

i prace w dowol­nej tech­nice plas­ty­cznej i formacie

DROGA ŚWIĘ­TOŚCI JANA PAWŁA II OD DOMU RODZIN­NEGO DO DOMU OJCA W NIEBIE

Orga­ni­za­torem konkursów jest ks. Mirosław Prze­chowski, Pro­boszcz Parafii p.w. św. Mał­gorzaty z Anti­ochii w Bzowie oraz Kon­fed­er­acja Orderu Świętego Stanisława z Wielkim Mis­trzem Kon­fed­er­acji Ste­fanem Kukowskim na czele.

Patronem konkursu był biskup pomoc­niczy diecezji pelplińskiej Arka­diusz Okroj

Uwzględ­ni­a­jąc reżim pan­demiczny pod­sumowal­iśmy Konkurs. Komisja zde­cy­dowała, iż każdy z młodych artys­tów otrzyma spec­jalne podz­iękowanie, album „Odblask Tajem­nicy” i płytę nagraną spec­jal­nie do wys­tawy ze kom­pozy­cją Grze­gorza Klim­czaka „O, cud” do słów Karola Wojtyły.Szkoła z najwięk­szą iloś­cią przysłanych dzieł (Pod­sta­wowa im. Jana Pawła II w Bobowie) wyróżniona została Medalem „Roku Świętego Jana Pawła II”. Medal taki otrzy­mali też: patron Konkursu J.E. Arka­diusz Okroj, orga­ni­za­tor — Parafia św. Mał­gorzaty w

Bzowie oraz ks. pro­boszcz Mirosław Prze­chowski. Medale wręczali Ste­fan Kukowski — Kan­clerz Kapituły Medalu „Roku Jana Pawła II wraz z Piotrem Ste­cem– członkiem Kapituły.

Ksiądz pro­boszcz z radoś­cią zobow­iązał się do przekazy­wa­nia wszys­tkim uczest­nikom podz­iękowań i nagród, za co jesteśmy wdz­ięczni. Konkurs dla młodych artys­tów, którzy stworzyli wspani­ałe prace w różnorod­nych tech­nikach w Roku Świętego Jana Pawła II, jako uzu­pełnie­nie wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” uważamy za udany.

http://pbzowo.diecezja–pelplin​.pl/​p​o​d​s​u​m​o​w​a​n​i​e–konkursu-​o-​janie-​pawle-​ii–zdjecia-​4-​stycznia-​2021-​r/​

5 sty­cz­nia 2021 r.

5 sty­cz­nia 2021r. na cmen­tarzu w Jerzwałdzie spoczął wybitny malarz — pejza­żysta Alfons Kołakowski. Repa­tri­ant ze Wschodu, który jako dziecko zesłany w głąb Rosji, powró­cił do Ojczyzny wraz z bratem w 1997r. His­to­ria jego życia stała się fabułą wybit­nego i wielokrot­nie nagradzanego filmu „Bra­cia”, autorstwa Woj­ciecha Sta­ro­nia. Jego życie jest obrazem wielu pol­s­kich losów oraz potęgi sztuki, która dla artys­tów — ludzi niezwykle wrażli­wych, jest sed­nem życia i nie rzadko siłą przetr­wa­nia, nawet w naj­trag­iczniejszych okolicznoś­ci­ach i to pod każdą sze­rokoś­cią geograficzną. Do końca życia pozostał człowiekiem niezwykle szla­chet­nym i pozostawił po sobie piękną spuściznę.

W trak­cie Mszy Św. spra­wowanej w Zalewie, śp. Alfons Kułakowski został pośmiert­nie uhonorowany Medalem 100– lecia Niepodległości oraz pożeg­nany spec­jal­nymi lis­tami przesłanymi od Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego. Medal wręczył i list odczy­tał Piotr Stec — Wielki Radca wielkiej Kapituły kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. oraz Marsza­łka wojew­ództwa warmińsko-​mazurskiego.

W intencji zmarłego została również zamówiona Msza Święta od Świa­towej Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława BM

6 sty­cz­nia 2021 r.

Kole­jny już Orszak Trzech Króli orga­ni­zował Prze­o­rat Pomorski przyj­mu­jąc kon­cepcję Ste­fan Kukowskiego orga­ni­zowa­nia w reżimie pan­demicznym. Za zgodą dziekana ks.Jacka Spy­chal­skiego (za co serdecznie dzięku­jemy) orszak był w koś­ciele NMP w Tczewie. Królami byli bardzo zasłużeni w orga­ni­za­cję sied­miu poprzed­nich Orsza­ków: Micha­lak Eligiusz, Łukasz Par­tyka, Adam Zając, którzy także czy­tali lekcje. Dary składali: Micha­lak Wiesław, kawaler w Orderze Jarosław Bar­toszewski i przed­staw­iciel Szwadronu Ułanów.

Przed drzwiami wejś­ciowymi, ubrani w stroje straży orsza­kowej i z hal­abardą oraz z flagami orsza­kowymi stali heroldowie z tczewskiej Młodzieży Wszech­pol­skiej i tczewskiego Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP wręcza­jąc wszys­tkim wiernym: śpiewniki orsza­kowe (wydrukowane spec­jal­nie na tczewski orszak), korony i nakle­jki na ubra­nia. Wspo­ma­gała ich dama Orderu Anna Par­tyka. Limit wiernych to tylko 200 osób w potężnym koś­ciele. Przed koś­ciołem stali też chorążowie prezen­tu­jąc chorąg­wie orsza­kowe. W cza­sie mszy po składa­niu darów ofi­arnych przed ołtarzem, trzej królowie podes­zli do żłóbka składa­jąc mirrę, kadzidło i złoto Nowonar­o­d­zonemu Dzieciątku w głębo­kich pokłonach. Grupa „aniołków” — dzieci ze Sto­warzyszenia Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej adorowali od początku mszy świętej Dzieciątko, odtańczyła taniec uwiel­bi­enia i pokory. Po mszy głos zabrał ksiądz Dziekan, udzielił bło­gosław­ieństwa wiernym, podz­iękował orga­ni­za­torom i wręczał przy­go­towane spec­jalne podz­iękowa­nia. We wręcza­niu uczest­niczyli kawaler Orderu Jarosław Bar­toszewski i główny orga­ni­za­tor Ste­fan Kukowski.

Przy wyjś­ciu z koś­cioła Heroldowie ubrani w stroje straży orsza­kowej wydawali cer­ty­fikaty z pieczę­ci­ami trzech króli– trady­cyjnie roz­dawanym uczest­nikom Orszaku. Za wszys­tkie wydruki dzięku­jemy kawalerowi Grze­gor­zowi Płazie.

Herod wiedział gdzie nar­o­dził się Mes­jasz i nawet wskazał drogę Mędr­com. Aby Jezusa spotkać, to oprócz umysłu, trzeba otworzyć także serce. Wierni Koś­cioła zdają sobie sprawę, iż Herod był śmiertel­nym zagroże­niem dla Dziecka, które mogło również i jego duszę uleczyć. Jezus wyciąga rękę także do dzisiejszych Herodów. Od nich zależy, co z tym darem uczynią. Naj­cen­niejszym darem dla Jezusa nie było złoto, kadzidło lub mirra, ale obec­ność Mędr­ców przy Nim.Kto wraca z Betle­jem tą samą drogą, którą do niego przyszedł, ten nie spotkał Jezusa. Z tym przeko­naniem zakończyliśmy inny niż w lat­ach poprzed­nich tczewski Orszak Trzech Króli, nie było nas tym razem tysiące, ale tylu, ilu mogło wejść do świątyni.

O naszym orszaku jest też na https://​youtu​.be/​w​-​K​f​m​A​e​N​89​c

6 sty­cz­nia 2021 r.

Orszak Trzech Króli w Pelplinie. Trady­cji stało się zadość. Pomimo ograniczeń wynika­ją­cych z pan­demii zor­ga­ni­zowano w Pelplinie nami­astkę Orszaku Trzech Króli. W tym roku przes­zli oni — tylko w towarzys­t­wie bur­mistrza – z Domu Kul­tury do bazy­liki kat­e­dral­nej, gdzie pow­itał ich i przed­stawił wiernym – głównie dzieciom – ks. infułat Tadeusz Brzez­iński – pro­boszcz pelplińskiej parafii. Trzej Królowie uczest­niczyli we mszy św. Po jej zakończe­niu złożyli złoto, mirrę i kadzidło Nowonar­o­d­zonemu, leżącemu w żłóbku w bocznej nawie kat­edry. Wzbudzili powszechne zain­tere­sowanie dzieci. Wśród part­nerów tegorocznego pelplińskiego orszaku była Pelplińska Koman­do­ria Orderu św. Stanisława B.M. z Bog­danem Wiśniewskim na czele.

28 sty­cz­nia 2021 r.

Dzięku­jemy Siostrze Annie Tyckun za lata współpracy z Orderem Świętego Stanisława, za dar opieki nad Win­cen­tyńską Młodzieżą Maryjną, tak bliską naszemu sercu.Życzymy Siostrze jak najwięcej wytr­wałości w wierze i pogody ducha czer­panej z miłości do naszego Pana, a także zdrowia i światła tak jas­nego, aby żadna siła nie przyćmiła blasku obranej przez Siostrę drogi wyz­nac­zonej przez św. Win­cen­tego a Paulo do umiłowa­nia Pana Jezusa. Szczęść Boże Siostro! Wielki Kan­clerz Kapituły wręczył też siostrze Medal Roku Świętego Jana Pawła II. Omówiliśmy też lata współpracy na polu chary­taty­wnym, religi­jnym, patri­o­ty­cznym, być może przenoszą to na teren ziemi kartuskiej.

5 lutego 2021 r.

Cen­trum Kul­tury Browar B we Włocławku zaprasza do obe­jrzenia wys­tawy „Odblask Tajem­nicy”- Odpowiedź na List Jana Pawła II do artys­tów. To prezen­tacja artysty­czna poświę­cona Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Ekspozy­cja jest głęboką mod­l­itwą 12 artys­tów, naw­iązu­jącą do wartości zacz­erp­nię­tych z Pisma Świętego, a także nauk św. Jana Pawła II. Pokazane są na niej obrazy czołowych, pol­s­kich malarzy nurtu chrześ­ci­jańskiego. W prezen­towanych pra­cach został pod­jęty temat religi­jności, misty­cznego odczuwa­nia świata oraz indy­wid­u­al­nego rozu­mienia bib­li­jnych tek­stów. W wys­tawie udział biorą: Karol Bąk, Andrzej Boj Woj­tow­icz, Krzysztof Izdebski-​Cruz, Wacław Jagiel­ski, Bar­bara Kaczmarowska-​Hamilton, Dar­iusz Kaleta, Krzysztof Klimek, Marcin Koł­panow­icz, Jarosław Kukowski, Daniel Pawłowski, Józef Stolorz i Krzysztof Wiśniewski.Organizatorami wys­tawy są: Ste­fan Kukowski – Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława oraz artyści: Marcin Koł­panow­icz i Jarosław Kukowski. Wielce mery­to­rycznym przemówie­niem pani dyrek­tor rozpoczęto otwar­cie wys­tawy. Na wirtu­alne otwar­cie wys­tawy przy­był kan­clerz kapituły Medalu Ste­fan Kukowski (wraz z małżonką Urszulą), który w towarzys­t­wie kawalera w Orderze Hen­ryka Jarosza wręczyli medale „Roku Św. Jana Pawła II” orga­ni­za­torom włocławskiej odsłony: Cen­trum Kul­tury Browar B, wielce zasłużonym osobom w przy­go­towanie wys­tawy i rozprzestrzeni­anie idei JP II: dyrek­tor Lidii– Piechockiej-​Witczak, Piotrowi Wawrowskiemu i Janus­zowi Bisadze. Dzięki mece­na­sowi wys­tawy, Fun­dacji Orlen, oraz part­nerowi – Fir­mie Tau­ron ekspozy­cja, pomimo niesprzy­ja­jącego czasu pan­demii, przed Włocławkiem goś­ciła w wielu gale­ri­ach w kraju i za granicą. Wydany został również piękny, towarzyszący wys­tawie album oraz płyta CD z poe­matem muzy­cznym Grze­gorza Klim­czaka do słów Karola Woj­tyły. Wys­tawę już można zwiedzać na : www​.ckbrowarb​.pl, w dni­ach późniejszych będzie można oglą­dać dzieła malarskie na żywo. Patronat nad wys­tawą objął też biskup włocławski Wiesław Mer­ing, który na oso­bis­tej audi­encji w rezy­dencji przyjął del­e­gację Prze­o­ratu Pomorskiego. Po wręcze­niu księdzu Biskupowi medalu Roku św. JPII omówiono wszys­tkie pozy­ty­wne strony wędru­jącej na żywo i medi­ach społecznoś­ciowych wys­tawy „Odblask Tajem­nicy”. Ksiądz Biskup żywo też zain­tere­sował się nową inic­jatywą Kon­fed­er­acji Orderu — Konkursem Plastyczno-​literackim dla dzieci i młodzieży:„Kardynał Ste­fan Wyszyński. Pry­mas Tysią­cle­cia — darem dla Koś­cioła i Ojczyzny”, deklaru­jąc sze­rokie popar­cie dla tej ogólnopol­skiej inic­jatywy i jej rozpowszech­ni­a­nia na tere­nie Diecezji Włocławskiej. W cza­sie audi­encji u biskupów, Kawaler Orderu Hen­ryk Jarosz wręczył książki doty­czące Piaśnicy, które przekazała dyrek­tor Muzeum Piaśnick­iego w Wejherowie, Pani Teresa Padsisdis.

5 lutego 2021 r.

Dla nas pod­sumowaniem ekspozy­cji wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” w toruńskiej świą­tyni Gwiazdy Nowej Ewan­ge­liza­cji i Św. Jana Pawła II była wiz­yta w Toruniu, gdzie na zaprosze­nie biskupa toruńskiego, ks. prof. dr. hab. Wiesława Śmigla byliśmy na bardzo długiej audi­encji. Mieliśmy zaszczyt wręczyć ks. biskupowi medal Roku św. JPII i sze­roko omówić pow­stawanie Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława (szczegól­nie zakres for­ma­cyjny). Ste­fan Kukowski przed­stawił pomysł orga­ni­za­cji przez Kon­fed­er­ację Konkursu Plastyczno-​literackiego: Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński. Pry­mas Tysią­cle­cia — darem dla Koś­cioła i Ojczyzny. Ksiądz biskup z radoś­cią wziął patronat nad Konkursem, który będzie miał zasięg ogólnopol­ski, a poprzez Prze­o­raty Kon­fed­er­acji także poza kra­jem. Poruszyliśmy też temat reak­tywacji Świętego Gaju na elbląskiej ziemi, jako miejsca for­ma­cyjnego, szczegól­nie dla dzieci i młodzieży. W darze otrzy­mal­iśmy zestaw książek o bł. Ste­fanie Fre­li­chowskim z piękną dedykacją. My zostaw­iliśmy Eksce­lencji 3 tomy zapisków kro­nikars­kich doku­men­tu­ją­cych dzi­ałal­ność chary­taty­wną, patri­o­ty­czną i religi­jną Prze­o­ratu Pomorskiego — która to zain­tere­sowała naszego dos­to­jnego gospodarza.

12 lutego 2020 r.

II Świa­towe Forum Ludobójstwa Słowian w Gdańsku Oli­wie, w dniu 27 luty A.D.2021 (orga­ni­zowane przez Grupę Monar­chisty­czną) na które został zapros­zony Ste­fan Kukowski wraz z małżonką. Przed­stawił w cyklu Ofi­ary Mordu Piaśnick­iego w telegraficznym skró­cie doko­na­nia i mar­ty­rologię Witolda Kukowskiego i jego rodziny. Z dużym zain­tere­sowaniem wysłuchano prele­genta i postanowiono dołączyć tego gorącego patri­otę do grona osób, które szczegól­nie zasługują na pamięć, szczegól­nie na ziemi pomorskiej.

Kukowski Witold Józef Adam Dzi­ałosza (18821939) — ekon­o­mista, ostatni właś­ci­ciel Kolibek, dyrek­tor banku, kon­sul hon­orowy Estonii w Wol­nym Mieś­cie Gdańskstu­diował prawo i ekonomię poli­ty­czną w Monachium oraz Berlinie, a prak­tykował w niemiec­kich bankach.przed zakończe­niem I wojny świa­towej przeniósł się o Sopotu, gdzie wykupił willę o Niemca, a w 1919 r. zakupił majątek w Kolibkach za 2,5 mil­iona marek.Uruchomił w Byd­goszczy Bank Dyskon­towy S.A. (jedyny bank akcyjny poza Poz­naniem), z kap­i­tałem wyjś­ciowym, będąc jego więk­szoś­ciowym udzi­ałow­cem. w 1919 kap­i­tał banku został pod­nie­siony do mil­iona marek niemiec­kich. Bank ten wsławił się wyku­pem wielu przed­siębiorstw z rąk niemiec­kich, w ich miejsce zakłada­jąc firmy pol­skie. Za najbardziej spek­taku­larny uważany był wykup drukarni w Kościerzynie i stworze­nie tam wydawnictwa pisma „Pomorzanin” oraz wznowie­nie „Gryfa”. W. Kukowski wykupił wtedy wiele pos­esji i przed­siębiorstw z rąk niemiec­kich, zwłaszcza w Gdańsku, zakłada­jąc w ich miejsce pol­skie insty­tucje. Do najważniejszych należało Towarzystwo Wydawnicze Pomorskie w Gdańsku (1918 r.) przy ulicy Oga­r­nej, które rozpoczęło wydawanie „Gazetę Gdańską”, a później „Kurier Gdański”, „Gazeta Gdańska” była organem miejs­cowej inteligencji demokratycznej.

Kukowski w tym cza­sie należał do Wojskowej Orga­ni­za­cji Pomorze, współpracu­jąc z dr. Alek­san­drem Majkowskim i dr. Fran­ciszkiem Kręckim — sze­fem OWP.” i „Baltische Presse”

Został wybrany del­e­gatem na Pol­ski Sejm Dziel­ni­cowy w Poznaniu

Należał , m.in. do założy­cieli Towarzystwa Przy­jaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku.

Dbał o swój koś­ciółek. Był gor­li­wym prop­a­ga­torem kultu Matki Boskiej Swarzewskiej — patronki rybaków Kaszubskich.

Ze Ste­fanem Żerom­skim złożył Towarzystwo Przy­jaciół Pomorza i był członkiem zarządu.Gościli w majątku także Jan Kasprow­icz i Antoni Abraham.

Wykupi z rąk Niemca majątku)sprawił, że obszar odradza­jącej się Pol­ski został pow­ięk­szony o ponad 472 hek­tarów nowo zaku­pi­onego majątku. Niek­tóre źródła podają, że oso­biś­cie udał się do Wer­salu na kon­fer­encję pokojową.

Północną jego część majątku roz­parcelował i przez­naczył na let­nisko, które miało konkurować z bardzo zniem­c­zonym Sopotem. Wielką zasługą Kukowskiego było utworze­nie kąpieliska morskiego w Orłowie — na które przez­naczył tereny leżące między rzeką Kaczą a Kolibkami. Zor­ga­ni­zował i utrzymy­wał piękną plażę z leżakami i koszami, wypoży­czal­nią kajaków oraz prze­bier­al­ni­ami. Pow­stały nowoczesne, mod­ernisty­czne budynki, które były przy­go­towywane z myślą o urzęd­nikach miejs­kich, turys­tach, ale również budowano domy dla osób śred­nio zamożnych.

W 1922 został jed­nym z ośmiu udzi­ałow­ców firmy „Stocz­nia w Gdyni — Towarzystwo w Ogranic­zoną Poręką”, której celem był remont już ist­nieją­cych i budowa nowych statków mors­kich różnych wielkości nie wyłącza­ją­cych łodzi oraz prowadze­nie wszel­kich robót związanych z budową statków.

Od 1921 został kon­sulem hon­orowym Repub­liki Estonii w Wol­nym Mieś­cie Gdańsk. Kon­sulat mieś­cił się w Gdańsku na Długim Targu 18, a w swoim kolibkowskim majątku goś­cił Kukowski estońs­kich dyg­ni­tarzy — m.in. szefa gen­er­al­nego sił zbro­jnych, szefa mary­narki wojen­nej, dowódcę inżynierii mary­narki wojen­nej. Z zachowanej kore­spon­dencji między sen­atem Wol­nego Miasta Gdańska a kon­sulem Kukowskim wynika, że hra­bia Kukowski często załatwiał sprawy służbowe w Kolibkach, zimą w swo­jej willi w Sopocie, co wzbudzało niezad­owole­nie w Sena­cie. W roku 1920 na gdańskiej politech­nice (Tech­nis­che Hochschule) stu­diowało około pięćdziesię­ciu Estończyków. Stu­denci często mogli doświad­czać gościn­ności kon­sula i jego małżonki.1932 został odz­nac­zony Estońskim Orderem Krzyża Orła III klasy.

Dnia 12 lutego 1920 wkroczył do Kolibek 2 Pułk Szwoleżerów z pułkown­ikiem Orze­chowskim na czele, a dziel­nych ofi­cerów i żołnierzy witał właś­ci­ciel Kolibek. Po uroczys­tości zaślu­bin Pol­ski z Bał­tykiem państwo Kukowscy goś­cili w Kolibkach gen­er­ała Józefa Hallera na słyn­nym raucie.

Był też spon­sorem Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdyni.

Przed wybuchem II wojny świa­towej W.Kukowski przy­go­tował na wypadek wojny umoc­nienia, które zostały wyko­nane ściśle według zale­ceń władz wojskowych. Zostały one wyko­rzys­tane później przez bronią­cych tego skrawka Gdyni żołnierzy 2 Morskiego Pułku Strzelców.

W 1932 roku odz­nac­zony został pol­skim Krzyżem Koman­dorskim „Orderu Orła”.

Został aresz­towany zaraz po wybuchu wojny, na początku wrześ­nia 1939 r. Przewieziony został do lasów piaśnic­kich i przyj­muje się, zamor­dowany 4 wrześ­nia. Hitlerowcy zgo­towali także gorzki los członkom jego rodziny. Żona Zofia wraz z córką Kingą i siostrą Melanią Benke trafiły do obozu kon­cen­tra­cyjnego w Ravens­brueck (Mela­nia zginęła tam w 1944 r.). Druga córka Jan­ina została oraz sios­tra żony Halina Benke trafiły do Auschwitz (później Jan­ina została przewieziona do Ravens­brueck, gdzie zginęła w 1942 r.). Syn Olgierd wywieziony został na roboty do Niemiec, skąd uciekł i ukry­wał się pod Monachium. Aresz­towany w sty­czniu 1941 roku resztę wojny spędził w Dachau (zmarł w 1981 roku w Sztokholmie).

To tylko zasyg­nal­i­zowane niek­tóre z dzi­ałań hra­biego Witolda Kukowskiego, czeka­jącego na solidną mono­grafię i upamiętnienie.

15 lutego 2021 r.

Z powodu reżimu pan­demicznego przekładane spotkanie na szczeblu władz Orderu Świętego Stanisława BM i Pol­skiego Związku Katolicko– Społecznego doszło do skutku. Określil­iśmy wspólną drogę i wza­jemną współpracę na rok 2021, w tym 40. lecia PZK-​S i dzi­ała­nia w Roku bł.kard. Ste­fana Wyszyńskiego. Za doty­chcza­sową współpracę Prze­o­rat Pomorski otrzy­mał spec­jalne podz­iękowanie, zaś prezes PZK-​S, pan Zbig­niew Toczek zobow­iązał się na swoich łamach poin­for­mowanie swoich członków o wyróżnie­niu medalem „Roku Świętego Jana Pawła II”.W przy­ja­ciel­skiej atmos­ferze Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski i naczelny prezes Zbig­niew Toczek przy­go­tują odpowied­nie doku­menty o wza­jem­nej wielo­let­niej współpracy. Wspól­nota celów i form dzi­ała­nia rokują owocne dzi­ała­nia. Szczęść nam Boże.

28 lutego 2021 r.

Z inic­jatywy Ste­fana Kukowskiego– Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji oraz Pio­tra Steca-​Wielkiego Radcy Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława zor­ga­ni­zowano Nar­o­dowy Dzień Pamięci, które rozpoczęły się Mszą świętą kon­cele­browaną przez pro­boszcza ks. Arka­diusza Borzyszkowskiego w koś­ciele w Waplewie Wielkim. Sza­farzem był Antoni Fila (kawaler orderu Świętego Stanisława). Poczty sztan­darowe Szwadronu Kawa­lerii im.Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich oraz Związku Żołnierzy Armii Kra­jowej z Elbląga uświet­nili tę patri­o­ty­czną uroczys­tość. Homilia księdza o żołnierzach niezłom­nych wprowadz­iła pod­niosły nas­trój wśród wszys­t­kich wiernych. Wielki Kan­clerz Kapituły Ste­fan Kukowski wraz z głównym ani­ma­torem tulic­kich uroczys­tości Piotrem Ste­cem wręczyli księdzu pro­boszc­zowi Medal „100.lecia Roku Jana Pawła II” za wielo­let­nie propagowanie kul­tury chrześ­ci­jańskiej i idei Św. Jana Pawła II. Pre­ami­ano inci­tat” — nagradza­jąc zachę­cać — co spotkało się z gorą­cymi oklaskami wiernych tej parafii i wielu zapros­zonych gości. Po mszy kawalkada aut udała się pod pom­nik Inki w Tulicach.

(Vide: 14 wrześ­nia 2019 r. na www​.sw​-stanis​law​.pl).

Wartę hon­orową trzy­mali przy pom­niku Inki w Tuli­cach strażnicy Zakładu Karnego w Sztu­mie. Dołączyli przed­staw­iciele Szwadronu Kawa­lerii. Uroczys­tość poprowadził Piotr Stec, prosząc księdza Borzyszkowskiego o mod­l­itwę za wszys­t­kich żołnierzy niezłom­nych. Potem nastąpiło składanie wiązanek i zniczy pamięci przez wielu zebranych na tej patri­o­ty­cznej uroczys­tości. Prze­o­rat Pomorski reprezen­tował kawaler Andrzej Zblewski. Była też sposob­ność wręczenia przez płk ZP RP Juliana Micha­sia „Medalu 100-​lecia Bitwy Warsza­wskiej” przyz­nanemu przez Zarząd Kra­jowy Związku Pił­sud­czyków Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Ste­fanowi Kukowskiemu za inicjowanie i orga­ni­zowanie wielu akcji ogólnopol­s­kich w roku 100-​lecia Niepodległości. Odz­nac­zony odbier­a­jąc medal pod­kreślił, iż jest to wyróżnie­nie także dla wielu współor­ga­ni­za­torów Roku 100-​lecia.

W cza­sie tak pod­niosłej uroczys­tości rot­mistrz kawa­lerii Adam Zając wręczył kawalerzys­tom dwie nom­i­nacje. Wśród uczest­ników spotka­nia byli też reprezen­tanci Grupy Rekon­strukcji His­to­rycznej „Szwadron Pow­iśle” z lid­erem Arka­diuszem Dzikowskim na czele. przed­staw­iciele Klubu Gazety Pol­skiej z Tczewa oraz wójt Gminy Stary Targ Wiesław Kaźmier­ski. Krótką część artysty­czną pieśni patri­o­ty­cznych przy­go­tował Bogusław Tadrowski (kawaler w Orderze) szef Klubu Gazety Pol­skiej II z Elbląga ze swoim zespołem, rozpoczy­na­jąc hym­nem nar­o­dowym. Po uroczys­toś­ci­ach Kawaler Antoni Fila, mając do pomocy kawalera Zdzisława Frątczaka, przy­go­tował i roz­dawał gorącą kawę i herbatę oraz kiełbasy z grilla. Mimo, iż nie było mrozu, posiłek sprawił wszys­tkim wielką radość. Całość uroczys­tości była nagry­wana przez ekipę TVP 3 i eksponowana w głównym wyda­niu „Panoramy”- jako początek uczczenia „żołnierzy wyk­lę­tych” na Pomorzu Gdańskim. Uroczys­tości zostały objęte patronatem przez wicem­i­nis­tra Jarosława Sel­l­ina, Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej w Gdańsku, Karola Nawrock­iego — Dyrek­tora Muzeum II Wojny Światowej.Tak ucz­cil­iśmy hero­iczność naszych Ojców.

https://​gdansk​.ipn​.gov​.pl/​p​l​2​/aktualnosci/​139321,Uroczystosci-​Narodowego-​Dnia–Pamieci-​Zolnierzy-​Wykletych-​w–Waplewie-Wielkim-1-ma.html?sid=456b653f9bbe2857a9d075ab4eb3b233

1 marca 2021 r.

W Dzień Żołnierzy Wyk­lę­tych została odpraw­iona Msza Św. w Parafii Chrys­tusa Króla w Wejherowie kon­cele­browana przez Dziekana Dekanatu Wejherowskiego ks. Infułat Daniela Nowaka. Na mszy były obecne władze Powiatu i Miasta Wejherowa, sto­warzyszenia , harcerze, Związek Sol­i­darność Emery­tów, Wejherowska Wspól­nota Pokoleń i oczy­wiś­cie Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława reprezen­towany przez kawalera Hen­ryka Jarosza. Przed koś­ciołem Prezes Wejherowskiej Wspól­noty Pokoleń, Hen­ryk Jarosz roz­dawał zdję­cia Żołnierzy Wyk­lę­tych. Następ­nie uczest­nicy uroczys­tości przes­zli pod Bramę Piaśnicką , gdzie kwiaty złożyli Starosta Gabriela Lisus wraz z zastępcą Jack­iem Thilem ‚ v-​ce Prezy­dent miasta Arka­diusz Kraszkiewicz wraz z Komen­dan­tem Straży Miejskiej. Po uroczys­toś­ci­ach koś­ciel­nych było spotkanie w Auli Jana Pawła II, gdzie zapoz­nano się z wys­tawą poświę­coną Żołnier­zom Wyk­lę­tym ‚ której pomysło­dawcą i współau­torem był Hen­ryk Jarosz .

3 marca 2021 r.

W Sztu­mie odbyła się druga część obchodów Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych. Reprezen­tanci (ze względu na reżim pan­demiczny trzeba było zrezyg­nować z masowego uczest­nictwa) szkół z powiatu sztum­skiego wzięli udział w pieszym Rajdzie śladami Niezłom­nych, na trasie: Czernin– Ferma– Zajezierze– Sztum, odwiedza­jąc i upamięt­ni­a­jąc miejsca związane z pobytem Żołnierzy Wyk­lę­tych na Pow­iślu. Kole­jny już rok z ramienia Orderu orga­ni­za­torem był Piotr Stec– Wielki Radca w Kon­fed­er­acji OŚS. Cześć i chwała Bohaterom!

19 marca 2021 r.

Rok św. Józefa, Oblu­bieńca NMP. Kuria met­ro­pol­i­talna Gdańska zor­ga­ni­zowała uroczys­tości Ku czci i zaw­ierze­niu św. Józe­fowi zaprasza­jąc środowiska Archi­diecezji Gdańskiej odwołu­ją­cych się do katolick­iej nauki społecznej: Akcję Katolicką, Katolickie Sto­warzysze­nie ”Civ­i­tas Chris­tiana”, Pol­ski Związek Katolicko-​Społeczny, Ruch Kul­tury Chrześ­ci­jańskiej „Odrodze­nie”, Klub Inteligencji Katolick­iej. Zapros­zonym hon­orowym goś­ciem był Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Uroczys­tości odbyły się w Gdańsku w koś­ciele rek­toral­nym św. Józefa u Mis­jonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Pro­gram uroczys­tości obe­j­mował: nabożeństwo przyję­cia szkaplerza NMP z Góry Karmel, drogę krzyżową, Mszę świętą z homilią bpa Wiesława Szla­chetki, nabożeństwo do świętego Józefa. Do udzi­ału w spotka­niu w koś­ciele, ze względu na ograniczenia przepisów pan­demicznych, zapros­zono jedynie przed­staw­icieli poszczegól­nych ruchów i sto­warzyszeń. Pozostali wierni mogli uczest­niczyć w wydarze­niu poprzez udział w trans­misji inter­ne­towej na trzech różnych pro­fi­lach facebookowych.

Po mszy św. było okazja do wręcze­nie przez kan­clerza Kapituły Medalu — Ste­fana Kukowskiego księdzu biskupowi Wiesła­wowi Szla­chetce Medalu Roku Świętego Jana Pawła II. Co spotkało się z gorą­cymi oklaskami zgro­mad­zonych wiernych w koś­ciele. Medal został przyz­nany już w cza­sie orga­ni­za­cji odsłony wys­tawy malarstwa czołowych artys­tów pol­s­kich „Odblask Tajem­nicy” na ziemi gdańskiej w marcu, Wys­tawa prze­nie­siona (ze względu na reżim pan­demiczny) na 26 listopada 2020 do Aresztu Śled­czego w Gdańsku. Od tej pory na polece­nie dyrekcji Okrę­gowej Służby Więzi­en­nej spot fil­mowy o wys­tawie, obrazach i artys­tach został przekazany do wszys­t­kich jed­nos­tek pen­i­tenc­jarnych okręgu gdańskiego i każdy osad­zony z aresztów śled­czych w Elblągu, Gdańsku, Starog­a­rdzie Gdańskim i Wejherowie, oraz z zakładów karnych w Gdańsku-​Przeróbce, Mal­borku, Kwidzynie i Sztu­mie ma możli­wość obe­jrzenia wys­tawy za pośred­nictwem lokalnych radiowęzłów.

Po uroczys­toś­ci­ach w koś­ciele było krótkie spotkanie z JE Wiesławem Szla­chetką w refek­tarzu zakonu, gdzie przekaza­l­iśmy: 550 stron­ni­cowy wydruk krót­kich notek udoku­men­towanych dzi­ałań Prze­o­ratu Pomorskiego i Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława, wydruk pro­jektu dzi­ałań w Roku Kard. Ste­fana Wyszyńskiego, pro­jektu medalu, oraz albumy „Odblasku Tajem­nicy”. Umówiliśmy się na indy­wid­u­alne spotkanie w Kurii Gdańskiej w dogod­nym cza­sie. Z orga­ni­za­torem uroczys­tości — ojcem Marcinem Sza­farosem OMI — rek­torem koś­cioła, dyrek­torem oblack­iego Cen­trum Edukacji i Kul­tury zarysowal­iśmy zakres współpracy, który dopre­cyzu­jemy na oso­bistym spotka­niu. Ojciec Rek­tor otrzy­mał też duży zestaw albumów „Odblask Tajem­nicy”, które zaczął roz­dawać dos­to­jnym zapros­zonym goś­ciom. Także był czas na krótkie spotkanie z panem Zbig­niewem Toczkem — preze­sem Pol­skiego Związku Katolicko-​Społecznego. Sto­warzysze­nie pow­stało w 1981, zrzesza ok. 12 000 członków, dzi­ała­ją­cych w odd­zi­ałach w 13 wojew­ództwach. Kon­fed­er­acja OŚS i PZK-​S przy­go­towuje umowę współpracy, która będzie uroczyś­cie pod­pisana w cza­sie 40 lecia Związku.

2 kwiet­nia 2021 r.

Zas pan­demii mocno ograniczył naszą dzi­ałal­ność chary­taty­wną. Z radoś­cią przyjęliśmy propozy­cję Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie, które prze­jęły znaczny ciężar logisty­czny. Życ­zli­wość kierown­ictwa Ośrodka z p. Januszem Więck­iem na czele oraz od lat współpracu­ją­cym z Prze­o­ratem Pomorskim p. Woj­ciechem Różanowskim spowodowała, iż kilka­dziesiąt rodzin i osób samot­nych otrzy­mało w jed­no­ra­zowych opakowa­ni­ach posiłek, ciasto, napoje. Ciasta i posiłek przy­go­towywała kuch­nia Ośrodka. Część pro­duk­tów i napoi otrzy­mal­iśmy z tczewskiego Banku Żywności. Dołącza­l­iśmy także życzenia z Okazji Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego z optymisty­cznym Alleluja. Otrzy­mal­iśmy od wszys­t­kich, którzy otrzy­mali dary serdeczne życzenia i zapewnienia o mod­l­itwie. W następ­nych lat­ach i bez reżimu pan­demicznego będziemy pamię­tali o potrze­bu­ją­cych z miasta i powiatu tczewskiego przy­go­towu­jąc śni­adanie wielkanocne.