AD 2015

14 listopada 2015 r.

14 listopada 2015 roku pro­cesyjnym wejś­ciem pos­tu­lan­tów, dam i kawalerów rozpoczęła się Msza Święta kon­cele­browana prze ks. infułata Stanisława Grunta a uczest­niczyli księża: Wielki Prałat OŚS Piotr Wysga, prałat Józef Pick (kapelan naszego Prze­o­ratu), kan. Zenon Myszk (dziekan Dekanatu Łeb­skiego), ks. prałat Edmund Skalski (pro­boszcz parafii NMP) oraz miejs­cowi księża. W pochodzie ofi­arnym uczest­niczyli pos­tu­lanci niosąc wspani­ałe dary ofi­arne, wszys­tkie z woskiem i mio­dem związane. Podz­iękowanie ks. Infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi za mszę i wspani­ałą homilię o św. Stanisławie i dzi­ałal­ności Orderu złożył koman­dor Grze­gorz Stańczyk. Podz­iękowanie za gościnę i serdeczne słowa pow­i­ta­nia oraz za dzi­ałal­ność chary­taty­wną ks. prała­towi Edmundowi Skalskiemu i medal 250– lecia Orderu Św. Stanisława wręczyli Wielki Mis­trz Jan Potocki , Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski, Wielki Prałat OŚS Piotr Wysga.

Po Mszy Świętej odbyła się 149 Świa­towa Inwest­y­tura i powołanie Koman­dorii Gdyńskiej Prze­o­ratu Pomorskiego. Marsza­łek cer­e­monii Koman­dor Bog­dan Wiśniewski pow­itał zebranych gości, prze­orów, koman­dorów, damy i kawalerów w tym del­e­gację Prze­o­ratu Łódzkiego z prze­o­rem Stanisławem Sygułą na czele oraz kawalera Luc­jana Zbyszko Now­ina Sokol­nick­iego. Cer­e­mo­ni­arz odczy­tał przesłanie Arcy­biskupa Gdańskiego Sła­woja Leszka Głodzia do dam i kawalerów o obję­ciu patronatu nad gdyńską Inwest­y­turą, pole­ca­jąc Order opiece Matki Bożej i Św. Stanisła­wowi. Marsza­łek cer­e­monii odczy­tał też Dekret IX Wielkigo Mis­trza OŚS Jana Zbig­niewa Potock­iego i poprosił go o rozpoczę­cie Inwest­y­tury. Dołączyli do inwest­owa­nia Marek Kra­marski — Przeor na Pol­skę, wręcza­jąc ordery oraz ks. kapelan dr Józef Pick nakłada­jąc płaszcz i udziela­jąc bło­gosław­ieństwa. Lau­dację prowadził Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski. Miecznikiem był kawaler Andrzej Zblewski. Wielkim chorążym w cza­sie Inwest­y­tury był kawaler Łukasz Par­tyka. Inwest­y­turę rozpoczęto od wręczenia na wniosek prze­ora Ste­fana Kukowskiego krzyża koman­dorskiego i dekretu o powierze­niu funkcji Koman­dora kawalerowi Grze­gor­zowi Stańczykowi oraz powoła­nia Koman­dorii Gdyńskiej Prze­o­ratu Pomorskiego. Przysięgę złożyli otrzy­mu­jąc krzyż kawaler­ski kawalerowie: Marsza­łek Stanisław, Sobczyński Grze­gorz Krys­t­ian, Szczepanik Paweł, Wika Czarnowski Adam Maria oraz z klasą IV Romaszko Dymitr.

Kapituła Medalu 250. lecia Orderu Świętego Stanisława przyz­nała ten order wielo­let­niemu kawalerowi Orderu Luc­janowi Zbyszko Now­ina Sokol­nick­iemu GCC­StS. Wielki Kan­clerz w lau­dacji pod­kreślił także szczególną rolę jego kuzyna Juliusza Nowiny-​Sokolnickiego, który reak­ty­wował Order Świętego Stanisława. Medal 250. lecia Orderu za zasługi w dzi­ałal­ności chary­taty­wnej i żywe kon­takty z Prze­o­ratem Pomorskim otrzy­mał również ks. kanonik Zenon Myszk — Dziekan Łebski.

Wielkim miłym i akcen­tem było wręcze­nie Wielkiemu Kan­cler­zowi Ste­fanowi Kukowskiemu za całok­sz­tałt dzi­ałal­ności chary­taty­wnej Medalu Juliusza Nowiny Sokol­nick­iego. W podz­iękowa­niu za odz­nacze­nie kawaler Kukowski pod­kreślił, iż na te sukcesy składa się praca wszys­t­kich dam i kawalerów tego Przeoratu.

Pod­sumowanie, podz­iękowanie i życzenia na końcu złożył IX Wielki Mis­trz OŚS Jan Zbig­niew Potocki, pod­kreśla­jąc wielką akty­wność całego Prze­o­ratu Pomorskiego. Wspólne zdję­cie z księżmi kon­cele­bru­ją­cymi Mszę Świętą zakończyło 149 Świa­tową Inwest­y­turę w Gdyni. Na zasłużoną kolację i spotkanie gości, dam, kawalerów udal­iśmy sie do restau­racji „W Ogro­dach”. Tam też toczyły się roz­mowy o ter­aźniejs­zości i planach w najbliższej przyszłości całego Prze­o­ratu Pomorskiego. Wiele życ­zli­wych słów i podz­iękowanie za lata chary­taty­wnej pracy usłyszał przeor pomorski, a nowy koman­dor gdyński za przy­go­towanie inwest­y­tury. Praemiando inci­tat. W inwest­y­turze swoich kolegów-​postulantów uczest­niczyli: damy Bubka Anna, Klińska Halina, Puszcz Krystyna oraz kawalerowie: Fila Antoni, Hazuka Zyg­munt, Jarosz Hen­ryk, Par­tyka Łukasz, Serocki Tadeusz, Stańczyk Grze­gorz, Szwoch Ryszard, Wiśniewski Bog­dan, Ks. Wysga Piotr, Zblewski Andrzej