AD 2014

7 czer­wca 2014 r.

Abp Woj­ciech Polak prze­jął pod­czas mszy św. w Gnieźnie urząd pry­masa i rządy nad powier­zoną mu archi­diecezją gnieźnieńską. Nowy met­ro­polita gnieźnieński i pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak ode­brał pas­torał — znak władzy pasterskiej,który przekazali mu prymas-​senior abp Józef Kowal­czyk i nuncjusz apos­tol­ski w Polsce abp Celestino Migliore. Następ­nie ode­brał homag­ium (znak czci i posłuszeństwa) od przed­staw­icieli Koś­cioła gnieźnieńskiego — od biskupów pomoc­niczych, a także od przed­staw­icieli duchowieństwa, osób życia kon­sekrowanego oraz osób świec­kich, po czym rozpoczęła się uroczysta msza święta.

W uroczys­tości — oprócz hier­ar­chów koś­ciel­nych — udział wzięli przed­staw­iciele najwyższych władz Pol­ski: marsza­łek Sen­atu, przed­staw­iciele Sejmu i Sen­atu, a także ambasador Pol­ski przy Watykanie. Wśród wielu biskupów byli także biskup pelpiński Ryszard Kasyna i gdański abp Sła­woj Leszek Głódź. Byli też zwierzch­nicy Koś­ciołów chrześ­ci­jańs­kich i związków religi­jnych, duchowieństwo, przed­staw­iciele zgro­madzeń zakon­nych oraz licznie zgro­madzeni wierni. Wśród zapros­zonych był nasz przeor — Ste­fan Kukowski, w towarzys­t­wie kawalera Witolda Sosonowskiego. Dla nowego Pry­masa przekazali życzenia od całego Prze­o­ratu Pomorskiego, wraz z darem — białym, bogato haftowanym ornatem. Była również grupa kawalerów i dam reprezen­tu­ją­cych inne prze­o­raty. Po uroczys­toś­ci­ach zaproszeni zostali na obiad przez kawalerów Dominika Kozłowskiego i Jerzego Pietraka w wspani­ałej restau­racji tuż obok kat­edry.