AD 2014

6 czer­wca 2014 r.

Mar­iusz Matuszewski jest absol­wen­tem Akademii muzy­cznej w Poz­na­niu, obec­nie wykład­owca tej uczelni. Autor muzyki tzw. poważnej np. kan­tat, ora­toriów, wielu utworów instru­men­tal­nych, pieśni w więk­szości wydanych drukiem, przede wszys­tkim w warsza­wskim wydawnictwie muzycznym.

Nasz kawaler z Poz­na­nia. Oto co robił ostat­nio chary­taty­wnie: 5 opra­cowań na chór dziew­częcy Poz­nańskiej Szkoły Chóral­nej Jerzego Kur­czewskiego, pra­cował w jury konkursu kolęd dla zespołów domów seniora z Wielkopol­ski, opra­cował 8 utworów dla Chóru Nauczy­ciel­skiego z Ostrowa Wlkp. m.in. na kon­cert w ambasadzie pol­skiej w Ate­nach. W kwiet­niu brał dział w kon­cer­cie chary­taty­wnym dla bardzo chorej 11-​letniej Mał­gosi Zagro­bel­nej, czeka­jącej na przeszczep szpiku. Widz­imy, iż cechy chary­taty­wności wśród naszych kawalerów nie mają granic.