AD 2015

10 maja 2015 r.

Inwest­y­turę prowadził jako Przeor Prze­o­ratu Pomorskiego Ste­fan Kukowski, przysięgę odbierał Wielki Mis­trza Jan Zbig­niew Potocki, orderem deko­rował Przeor na Pol­skę Marek Kra­marski, Wielki Legat Orderu Tadeusza Frei­herr von Lison nakładał ryc­er­ski płaszcz orderowy mówiąc „Ubrałeś płaszcz odpowiedzial­ności i służby”. Miecznikiem był kawaler Leszek Meler. Inwest­owani do klasy V zostali: Anna Bubka, Alicja Słyszewska, Piotr Cymanowski, Tomasz Jeschke,Arkadiusz Kiem­czyński, Łukasz Par­tyka, Ryszard Rogaczewski i Andrzej Zblewski. Inwest­owany do klasy IV został Włodz­imi Bereznyuk.

Pod­nie­siony do klasy IV został kawaler Zbig­niew Ciec­holewski za wielkie chary­taty­wne dzi­ała­nia na tere­nie Diecezji Pelplińskiej, do klasy III Witold Sos­nowski deko­rowany Krzyżem Koman­dorskim z nom­i­nacją na Wielkiego Jał­mużnika Prze­o­ratu Pomorskiego, do klasy III Bog­dan Wiśniewski deko­rowany Krzyżem Koman­dorskim z nom­i­nacją na Koman­dora Pelplińskiego Prze­o­ratu Pomorskiego.
Na wniosek Prze­ora Pomorskiego Wielki Mis­trz przyz­nał za zasługi dla Orderu Ś.S. medal złoty ks. Wielkiemu Prała­towi Piotrowi Wys­dze, sre­brny otrzy­mali wielce zasłużony ksiądz prałat dr Józef Pick (kapelan Prze­o­ratu Pomorskiego), ks. prałat dr Ire­nesz Smagliński (dyrek­tor Radia Głos i rzecznik pra­sowy Biskupa Pelplińskiego) i Tadeusz Wło­dar­czyk C.S.St.S. kawaler naszego Prze­o­ratu — za wiele lat chary­taty­wnej akty­wności. Brą­zowy medal zasługi przyz­nano Leszkowi Melerowi i Piotrowi Rezmerowi za wyróż­ni­a­jącą się dzi­ałal­ność chary­taty­wną. Ks. Prałat Piotr Wysga ode­brał potwierdze­nie szlachectwa nadaną przez Heroldię Wielkiej Kapituły dla Pol­ski O.Ś.S.
Stanisław Syguła G.C.St.S. ode­brał nom­i­nację na Prze­ora Łódzkiego z rąk Wielkiego Mis­trza.
Rodziny i przy­ja­ciele zgro­madzeni w kat­e­drze pelplińskiej gorą­cymi oklaskami nagrodzili wszys­tkie damy, kawalerów, nagrod­zonych i wyróżnionych. Po czym zaprosil­iśmy ich na spotkanie do goty­ck­iego refek­tarza na dal­sze uroczystości.