AD 2015

10 maja 2015 r.

Medal 250-​lecia Orderu Świętego Stanisława jest na awer­sie ozdo­biony reliefem z podobizną twórcy Orderu królem Stanisławem Augustem Poni­a­towskim, a na rew­er­sie krzyżem Orderu Świętego Stanisława. Medal pod­wies­zony jest na pros­tokąt­nej białej wstążce z bor­dowymi pod­wójnymi prążkami po obu jej stronach. Medal dopra­cował przeor Ste­fan Kukowski. Medal przyz­nawany jest za dzi­ałal­ność chary­taty­wną i pomoc potrze­bu­ją­cym, zgod­nie z dewizą „Praemiando Inci­tat”. Jest nagrodą dla osób nieza­leżnie od przy­należności orga­ni­za­cyjnej, które posi­adają wymierne zasługi w przed­sięwz­ię­ci­ach Opus Ordi­nis. Do medalu załączamy pisemny cer­ty­fikat.
W goty­ckim refek­tarzu Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego Złote Medale 250 lecia wręczał Wielki Mis­trz Jan Zbig­niew Potocki i Wielki Kan­clerz Ste­fan Bro­nisław Kukowski.
Pier­wsi otrzy­mali: Marek Kra­marski, Tadeusz von Lison, Stanisław Syguła, Włodz­imierz Bereznyuk. Kapituła przyz­nała takie medale także: ks. kanon­ikowi Felik­sowi Kameck­iemu, JM Ks. Rek­torowi Antoniemu Bączkowskiemu, ks. dziekanowi Krzyszto­fowi Stolt­man­nowi, ks. dr. prała­towi Ireneuszowi Smaglińskiemu, ks. dyrek­torowi Tomas­zowi Patoka, ks kanon­ikowi Krzyszto­fowi Niem­czykowi, ks.Prezesowi Woj­ciechowi Węck­owskiemu, ks. dr. Mirosła­wowi Prze­chowskiemu, ks. Zbig­niewowi Gieł­donowi. Otrzy­mali je również: Tadeusz Dzwonkowski — starosta tczewski, Mirosław Pobłocki — prezy­dent Tczewa, Mirosław Augustyn — prze­wod­niczący Rady Miasta Tczew, Bar­bara Kamińska — prze­wod­nicząca Rady Powiatu Tczew, Janusz Stankowiak — prezy­dent Starog­a­rdu Gd., Patryk Dem­ski — bur­mistrz Miasta Pelplin, Mirosław Chyła — prze­wod­niczący Rady Miasta Pelplin, Mirosław Muży­dło — wójt Gminy Sub­kowy, Alicja Gajew­ska — dyrek­tor fab­ryki Sztuk, Eleonora Lewandowska - prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej oraz pan Adam Przy­byłowski.
Następ­nie kapelan naszego Prze­o­ratu ks. dr prałat Józef Pick wręczył Medale Juliusza Nowiny-​Sokolnickiego za dzi­ałal­ność chary­taty­wną damie Halinie Cybul­skiej i Janinie Lubawskiej oraz kawalerom Grze­gor­zowi Płazie, Kaz­imier­zowi Smolińskiemu, Antoniemu Fili, Tadeuszowi Trockiemu.

Zaproszeni goś­cie podz­iękowali za zaszczyt uczest­niczenia w tak doniosłej uroczys­tości 250 lecie Orderu, grat­u­lowali nowym członkom Prze­o­ratu Pomorskiego, życzyli dal­szych sukcesów w dzi­ałal­ności chary­taty­wnej. W imie­niu samorzą­dow­ców dziękował Prze­wod­niczący Rady Miasta Tczew pan Mirosław Augustyn pod­kreśla­jąc wielo­let­nią akty­wność naszego Prze­o­ratu na rzecz ludzi Pomorza, którzy wielokroć korzys­tali z dobroczyn­nego dzi­ała­nia naszych dam i kawalerów. Wielki Mis­trz J.Z. Potocki pod­kreślał, iż nasz Prze­o­rat zal­icza do najak­ty­wniejszych w Orderze. Serdecznie dzięku­jemy i postaramy się nie zaw­ieść pokładanych w nas nadziei.