AD 2015

30 maja 2015 r.

W dniu 30-​go maja 2015 roku Damy i Kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego mieszka­jący w pobliżu parafii w Turzu zostali zaproszeni na uroczys­tości jubileuszowe 25-​ciu lat kapłaństwa ks. Mirosława Prze­chowskiego, pro­boszcza Koś­cioła Parafi­al­nego p.w. Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy. Mszy Świętej Jubileuszowej prze­wod­niczył J.E. ksiądz Biskup Diecez­jalny Ryszard Kasyna. Pod­czas Mszy świętej Dama Anna Bubka oraz Kawalerowie: Arka­diusz Kem­czyński, Leszek Meler i Grze­gorz Płaza nieśli dary ofi­arne. Z okazji Jubileuszu Prze­o­rat Pomorski ofi­arował ks. Mirosła­wowi Prze­chowskiemu pamiątkowy ornat. Życzenia przekazali Kawalerowie Arka­diusz Kem­czyński i Leszek Meler, który odczy­tał życzenia i wręczył w imie­niu prze­ora Ste­fana Kukowskiego Sre­brnemu Jubi­la­towi złoty Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. Wszys­tkie pro­jekty graficzne naszego prze­ora wykony­wał kawaler Grze­gorz Płaza w darze swo­jemu pro­boszc­zowi. Po mszy świętej Arka­diusz Kiem­czyński przy­wiózł z Iglo­texu i roz­dawał wraz z Grze­gorzem uczest­nikom jubileuszowych uroczys­tości 500 lodów fun­dowanych przez kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka. Dama Anna Bubka i Kawaler Leszek Meler wspo­ma­gali księdza Biskupa Ryszarda Kasynę w wydawa­niu wielkiego jubileuszowego tortu, którego funda­torem był kawaler Leszek Meler. Szczegól­nie pod­czas rautu przed­staw­iciele Orderu mieli okazję przed­stawić założe­nia i dzi­ałal­ność chary­taty­wną naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. Nie często członkowie Orderu wys­tępują w gali orderowej, która wzbudza wielkie zaciekawienie.