AD 2015

10 maja 2015 r.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję ks. Biskupowi Ryszardowi Kasynie za patronat i za życ­zli­wość, ks. Biskupowi Wiesła­wowi Śmiglowi za prze­wod­nicze­nie Mszy Świętej w intencji naszego Orderu, wszys­tkim księżom za udział we Mszy Św. i w 147 Świa­towej Inwest­y­turze. Ks. dyrek­torowi Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego Tomas­zowi Patoka za wielką pomoc. Swoim wszys­tkim Damom i Kawalerom za udział i współpracę. Dziękuję współ­małżonkom za wyrozu­mi­ałość i wspieranie nas w dzi­ała­ni­ach dobroczyn­nych w ramach Orderu. Dziękuję naszym krewnym i przy­ja­ciołom uczest­niczą­cym w uroczys­toś­ci­ach 250 lecia. „Praemiando Inci­tat” — nagradza­jąc zachęca.


Ste­fan Bro­nisław Kukowski G.C.C.St.S. Przeor Pomorski