AD 2015

10 maja 2015 r.

10 maja odbyły się w Pelplinie uroczys­tości 250 lecia Orderu św. Stanisława Biskupa Męczen­nika. Liczne obecne damy i kawalerowie orderu z całej Pol­ski oraz del­e­gaci z Niemiec i Rosji uczest­niczyli we Mszy św. oraz inwest­y­turze nowych dam, kawalerów i powoła­niu Koman­dorii Pelplińskiej Prze­o­ratu Pomorskiego. Obecny był IX Wielki Mis­trz Orderu Jan Zbig­niew Potocki oraz Wielki kan­clerz Ste­fan Kukowski.
Bp Śmigiel pro­ponował, aby patrzeć na 250-​lecie Orderu św. Stanisława Biskupa w per­spek­ty­wie miłości. Ustanowie­nie Orderu przez króla Stanisława Augusta Poni­a­towskiego w 1765 r. odby­wało się w kon­tekś­cie trud­nej wów­czas sytu­acji poli­ty­cznej w Polsce, „chciał, aby order był ostoją pol­skości”, dodał biskup. Kazn­odzieja zauważył, że twórca Orderu wyz­naczył temu przed­sięwz­ię­ciu cztery zada­nia. Najpierw doz­gonną wier­ność nar­o­dowi i państwu, co zdaniem biskupa pozostaje niezmi­enna aktu­al­nym zadaniem. Bp Śmigiel pod­kreślił, że w Polsce ist­nieje dzisiaj pilna potrzeba „edukacji i for­ma­cji patri­o­ty­cznej”, gdyż współczes­ność wymaga nie tylko „prostego przekazy­wa­nia infor­ma­cji o wydarzeni­ach his­to­rycznych, ale również wychowa­nia młodego pokole­nia, aby umi­ało ono ukochać swoją Ojczyznę”. Jest to konieczne, jak dodał kazn­odzieja, nawet wtedy, gdy Polacy opuszczają Ojczyznę, powinni bowiem „mieć ją zawsze w swoim sercu”.
Drugi cel Orderu wyz­nac­zony przez króla to „wspo­ma­ganie ubogich, chorych i poszkodowanych”, inic­jatywy takie mają wymiar miłości będącej również wyrazem patri­o­tyzmu. Kole­jnym zadaniem Orderu św. Stanisława jakim jest „sol­i­darność wśród kon­fratrów”, przy­pom­i­nał bp Śmigiel, że jest ona prak­ty­cznym real­i­zowaniem miłości.Jako ostat­nie zobow­iązanie dla członków Orderu, które wyz­naczył mu król Stanisław Poni­a­towski biskup pomoc­niczy przy­wołał pamięć o zmarłych. Odniósł się przez to do współczes­nych głosów w Polsce, które każą kato­likom „bać się Pana Boga w przestrzeni pub­licznej”. Hier­ar­cha wyrażał zdzi­wie­nie, że nasi­lają się w Polsce ten­dencje nakazu­jące ludziom wierzą­cym „sprowadzać całe chrześ­ci­jaństwo do sfery pry­wat­nej, najlepiej zamkniętej w domu i takiej, o której wsty­dz­imy się komukol­wiek powiedzieć, żeby nie narazić się innym”. „Te ideały, którymi kieruje się Order św. Stanisława pozwalają stanowić prawo, które nie jest skierowane prze­ci­wko komukol­wiek a jed­nocześnie daje wol­ność i pomoc drugiemu człowiekowi”, mówił biskup.

Na zakończe­nie główny cel­e­brans dziękował dzi­ała­ją­cym na tere­nie diecezji pelplińskiej Prze­o­ra­towi Pomorskiemu Orderu za obfitą dzi­ałal­ność chary­taty­wną a także obec­ność i przy­go­towywanie pięknej liturgii. Uroczys­tość dopełniło wręcze­nie medali pamiątkowych osobom wspier­a­ją­cym i pro­mu­ją­cym dzi­ałal­ność Orderu św. Stanisława na Pomorzu od 8 maja 2009 r. inwest­y­turą na Jas­nej Górze w Częs­to­chowie. Wielki Mis­trz Jan Zbig­niew Potocki, Wielki Prałat Orderu Świa­towego ks. Piotr Wysga oraz przeor Ste­fan Kukowski wręczyli złote medale 250 lecia ks. Biskupowi Wiesła­wowi Śmiglowi, ks. Infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi i ks. Infuła­towi Tadeuszowi Brzez­ińskiemu. Podz­iękowal­iśmy również kilku­nastu księżom prałatom, kanon­ikom za udział w kon­cele­brze Mszy Świętej.

Po Mszy Św. przys­tą­pi­ono do 147 Świa­towej Inwest­y­tury. Kawaler Kaz­imierz Smoliński w imie­niu dam i kawalerów Prze­o­ratu Pomorskiego odczy­tał list od Biskupa Pelplińskiego, dekret Wielkiego mis­trza o legal­ności Inwest­y­tury i przy­witał wszys­t­kich zapros­zonych gości, w tym liczne grono przed­staw­icieli samorządów oraz wielu dos­to­jnych księży. Rozpoczy­na­jący Inwest­y­turę Wielki Mis­trz Jan Zbig­niew Potocki wręczył ofic­jalny dekret nada­nia przez Wielką Kapitułę Orderu funkcji Wielkiego Kan­clerza Świa­towego Orderu Świętego Stanisława kawalerowi Ste­fanowi Kukowskiemu G.C.C.St.S.
„Kan­clerz jest głównym urzęd­nikiem wykon­aw­czym Orderu i jego pieczy powier­zona jest Wielka Pieczęć. Sto­suje ją na dekre­tach, gwaranc­jach i innych doku­men­tach związanych z dzi­ałal­noś­cią Orderu oraz pod­pisuje listy z tym związane”.
(Statut Orderu Świętego Stanisława z 11-​go listopada 1984 roku).