AD 2018

5 marca 2018 r.

5 marca 2018. W Pelplinie były obchody 90-​lecia ist­nienia Muzeum Diecez­jal­nego połąc­zonE z posiedze­niem Rady ds. Kul­tury i Ochrony Dziedz­ictwa Kul­tur­owego Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski, której prze­wodzi biskup Michał Janocha z Warszawy. Uczest­nicy zjazdu najpierw zwiedzili Muzeum Diecez­jalne oraz wysłuchali kon­certu muzyki dawnej. Mszy św. kon­cele­browanej w kapl­icy Col­legium Mar­i­anum prze­wod­niczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Wśród kilkudziesię­ciu kon­cel­e­bran­sów znaleźli się również biskup Włodz­imierz Juszczak z Koś­cioła Grecko-​Katolickiego oraz biskup senior Piotr Krupa. Wśród zapros­zonych gości był Koman­dor Pelpliński Bog­dan Wis­niewski i Przeor Pomorski Ste­fan Kukowski, którzy zlożyli w imie­niu Orderu Świętego Stanisława życzenia i Medal 250. lecia Orderu na ręce ks. Dyrek­tora Muzeum Win­cen­tego Pyt­lika. Zasłużone oklaski świad­czyły o akcep­tacji wielo­let­niej współpracy Muzeum z Przeoratem.