AD 2018

10 marca 2018 r.

10 marca w Domu Arcy­biskupów Warsza­ws­kich odbył się Ogólnopol­ski Zjazd Orsza­ków 2018. Wzięło w nim udział prawie 150 osób z ponad 50 orsza­kowych miejs­cowości. Pod­sumowano OTK 2018, podz­iękowa­nia otrzy­mali orga­ni­za­torzy Orszaku których wspierał lub poma­gał w orga­ni­za­cji Prze­o­rat Pomorski: Tczew (dama Anna Bubka, Andrzej Zblewski), Pelplin (koman­dor Bog­dan Wiśniewski), Turze (kawalerowie Arka­diusz Kiem­czyński, Grze­gorz Płaza), Starog­ard (ks. kapelan Orderu Józef Pick), Sub­kowy (Anna i Łukasz Par­tyka, Tomasz Jeschke), Sztum (kawaler Piotr Stec). Wymie­nil­iśmy doświad­czenia i przed­staw­iliśmy plany na najbliższy czas. Orszaki wpółt­worzył i objął patronatem Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski. On też na zjeździe Orsza­ków wręczył w towarzys­t­wie Zbig­niewa Nowaka (Prze­ora Warsza­wskiego) i Pio­tra Steca (Prezesa Samorządne Pow­iśle, kawalera Orderu Ś.S.). Kaz­imier­zowi Kar­dy­nałowi Nyc­zowi Medal 100. lecia Niepodległości z numerem 1. Po wysłucha­niu lau­dacji były bur­zliwe oklaski zgro­mad­zonych i wzrusze­nie nagrod­zonego. Zaś Przeor Pomorski w towarzys­t­wie damy Anny i kawalera Orderu Łukasza Par­tyków odz­naczył Fun­dację Orszaku Trzech Króli Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. To był piękny i wzrusza­jący czas — oce­nili orga­ni­za­torzy dzięku­jąc za szczególne wyróżnienie.