AD 2018

1 marca 2018 r.

Prawie sześdziesię­ciu uczest­ników wzięło udział w miejs­kich marszach na ori­en­tację Tropem Wilczym, które zor­ga­ni­zowane zostały w Nar­o­dowym Dniu Żołnierzy Wyk­lę­tych. Zawody te ucz­ciły pamięć o bohat­er­ach z cza­sów walki o wol­ność i niepodległość. Orga­ni­za­torem Marszów była Lokalna Orga­ni­za­cja Turysty­czna KOCIEWIE we współpracy z Powiatem Tczews­kich i wspar­ciem Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu św. Stanisława, Fab­ryki Sztuk i Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Tczewie. Marsze na ori­en­tację przez­nac­zone były dla uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych z terenu powiatu tczewskiego. Wys­tar­towało 11 drużyn z prawie wszys­t­kich szkół. Było współza­wod­nictwo, ale też duch inte­gracji i wspól­nego dzi­ała­nia. Każdy uczest­nik na mecie otrzy­mał ciepły napój i słodki poczęs­tunek, a także gadżet — komin wielo­funkcyjny z logiem „Marsze na Ori­en­tację Tropem Wilczym — fun­dacji Prze­o­ratu Pomorskiego. Wszys­tkim serdecznie grat­u­luję, zwłaszcza, że warunki pogodowe nie były najłaskawsze mówił Tadeusz Dzwonkowski, Starosta Tczewski wręcza­jąc wszys­tkim podz­iękowa­nia. Inic­ja­tor wszys­t­kich uroczys­tości „Tropem Wilczym” w Tczewie przeor Ste­fan Kukowski wręczył orga­ni­za­torom dyplom w imie­niu Prezy­denta i Starosty, doda­jąc pakiet „Biegu” z numerem 1.