AD 2018

27 lutego 2018 r.

27 luty 2018 r. Wraz z kapelanem, ks. Prałatem Józe­fem Pickem przeor Ste­fan Kukowski wiz­y­tował zakład pracy kawalera Leszka Mellera wręcza­jąc mu kilka podz­iękowań za miesiące pracy społecznej i chary­taty­wnej, szczegól­nie na rzecz najuboższych w Prze­o­ra­cie Pomorskim. Ofi­arność i akty­wność kawalera jest przykła­dem dla innych członków naszego Prze­o­ratu. W roboczym spotka­niu przy kawie i cias­tach uczest­niczyli także inni kawalerowie omaw­ia­jąc dal­sze dzi­ała­nia na rzecz innych.