AD 2018

1718 lutego 2018 r.

1718 lutego 2018. Wielki Prze­o­rat Świętego Stanisława w Niem­czech zaprosił na Inwest­y­turę w Monaco zor­ga­ni­zowaną przez fran­cuski Prze­o­rat Lazurowego Wybrzeża. Dzięki doświad­cze­niu Alek­sandry i Zbig­niewowi Nowakom (prze­orowi warsza­wskiemu) bardzo sprawnie porusza­l­iśmy się po księst­wie Monaco, zwiedza­jąc śred­niowieczną dziel­nicę z pałacem książąt Grimaldich, dziel­nicę Monte Carlo, port jach­towy. Inwest­y­tura przy­go­towana pięknie przez Tadeusza v. Liso­nia, bardzo sprawnie przeprowad­zona w koś­ciele dla wielu pos­tu­lan­tow z Europy. Przysięgę odbierał IX Wielki Mis­trz Senior Jan Zbig­niew Potocki w towarzys­t­wie Wielkiego Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego. Miecznikim był Zbig­niew Nowak — przeor warsza­wski, nakłada­ją­cym płaszcz Jacek Żyrkowski — przeor małopol­ski, prowadzą­cym­był legat niemiecki Tadeusz v. Lison. Wielki bankiet chary­taty­wny wraz kon­certem muzy­cznym odbył się w Cafe de Paris w Monaco. Wys­tąpili świa­towej sławy artyści: Daniel v. Lison oraz delia Grace Noble. W cza­sie banki­etu Wielki Kan­clerz zasłużonym damom i kawalerom wręczył Medale 250. lecia. Otrzy­mali: Paula Misar, Wenant Bronk — Mar­wicz, Krzysztof Leszek Porowski, Ilona Kan­clerz, Beata Drza­zga. Praemiando inci­tat — nagradza­jąc zachęć.