AD 2018

5 lutego 2018 r.

5 lutego 2018. Wraz ze starostą zaprosil­iśmy ponad 80 osób na pod­sumowanie orga­ni­za­cji Orszaku. Podz­iękowa­nia wręczali ks. dziekan Krzysztof Stolt­mann, starosta Tadeusz Dzwonkowski, wiceprezy­dent Adam Bur­czyk i główny orga­ni­za­tor Ste­fan Kukowski. Wręczenia przy­go­towała koman­dor Orderu Anna Bubka. W Orszaku tczewskim uczest­niczyło ok. 4000 osób. Każdy mógł otrzy­mać cer­ty­fikat udzi­ału zdoby­wa­jąc pieczę­cie 3 króli. Wydano ponad 300 kg ciasta, 50 kg słody­czy, 250 kg jabłek. Podz­iękowano wszys­tkim orga­ni­za­cjom tworzą­cym orszak i osobom indy­wid­u­al­nym. Do wyróżnionych dam i kawalerów naszego Prze­o­ratu Pomorskiego zal­ic­zono: Annę Bubka, Andrzeja Zblewskiego, Jarosława Bar­toszewskiego, ale też Hal­inę Cybul­ską, Pio­tra Rezmera, Leszka Mel­era, Katarzynę Stu­deny, Witolda Sos­nowskiego. Wspier­ali hojnie Paweł Kasiarz, Zbig­niew Ciec­holewski, Tadeusz Wło­dar­czyk. Kapituła Medalu 250. lecia Orderu Świętego Stanisława postanow­iła przyz­nać ten Medal rodzinie Stu­denych (Jizy, Katarzyna, Katarzyna mł., Marysia) za wielo­let­nie dzi­ała­nia chary­taty­wne i współpracę z Prze­o­ratem Pomorskim. Medal wręczał Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski. Gorące oklaski świad­czyły o zaskocze­niu nagrod­zonych i trafności wyboru. Przy kawie i cias­tach wymienial­iśmy wspom­nienia i uwzględ­nial­iśmy wnioski na przyszłość. Do roku następnego.