AD 2017

5 marca 2017 r.

W niedzielę 5 marca 2017 r. w Gołu­biu uroczyś­cie uczc­zono 73. rocznicę śmierci przy­wódcy Tajnej Orga­ni­za­cji Wojskowej „Gryf Pomorski” oraz jego pod­komend­nych. Trady­cyjnie obchody rozpoczęły się od mszy świętej, którą cele­brował i homilę głosił ks. Infułat Stanisław Grunt. Po mszy uczest­nicy prze­marowali na czele z Kom­panią i Orkiestrą Reprezen­ta­cyjną Mary­narki Wojen­nej oraz ułanami z II Pułku Szwoleżerów Roki­ti­ańs­kich pod krzyż upamięt­ni­a­jący TOW „Gryf Pomorski”. W tegorocznych uroczys­toś­ci­ach poza licznie zgro­mad­zonymi samorzą­dow­cami z terenu powiatu kar­tuskiego, wzięli także udział par­la­men­tarzyści oraz Min­is­ter Obrony Nar­o­dowej Antoni Macierewicz, który wydarze­nie to objął także swoim patronatem.

Uroczys­tości nad Jeziorem Dąbrowskim zwieńczył Apel Poległych oraz złoże­nie wiązanek kwiatów pod krzyżem. Druga część obchodów odbyła się na tere­nie Cen­trum Edukacji i Pro­mocji Regionu w Szym­barku, gdzie ich uczest­nicy mieli okazję obe­jrzeć rekon­strukcję his­to­ryczną, jak również wziąć udział w biesi­adzie par­tyzanck­iej. Ksiądz Infułat Stanisław Grunt i Wielki Kan­clerz Orderu Ste­fan Kukowski zostali zaprosze­nie na poczęs­tunek do ple­bani, gdzie mogliśmy przekazać panu Min­istrowi Antoniemu Macierewic­zowi o dzi­ałal­ności Orderu i poprosić o patronat nad zamier­zonymi uroczys­toś­ci­ami orga­ni­zowanymi przez nasz Prze­o­rat Pomorski. Zostało to z radoś­cią i wielką uwagą przyjęte przez pana Ministra.