AD 2017

26 lutego 2017 r.

26 lutego w Czerninie (Sztum) bieg Tropem Wilczym z okazji Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych zor­ga­ni­zowało Sto­warzysze­nie Samorządne Pow­iśle przy wspar­ciu Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława. Impreza cieszyła się ogromną pop­u­larnoś­cią, brało w niej udział ponad sto osób w wieku od kilku (sic) do kilkudziesię­ciu lat, mogąc oddać hołd żołnier­zom pol­skiego podziemia antyko­mu­nisty­cznego, którzy wal­czyli o Wolną i Niepodległą Pol­skę. Biegli, m.in. główny inic­ja­tor Piotr Stec, jak i znany na ziemi sztum­skiej, nie młody mara­tończyk, Antoni Fila. Bieg na dys­tan­sie 1963 metrów jest związana z rok­iem śmierci ostat­niego żołnierza wyk­lętego – Józefa Franczaka ps. Lalek, który zginął w obławie w 1963 roku.

Warto dodać, że bieg nie miał charak­teru rywal­iza­cji i udział mógł wziąć w nich każdy, ponieważ – Bieg Tropem Wilczym to doskon­ała okazja do uczczenia pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych i ich hero­icznej walki z ówczes­nym ustro­jem. Po biegu wręczany był każdemu uczest­nikowi medal i pamiątkowy pakiet eduka­cyjny. Pier­wsze trzy miejsca w kat­e­gorii kobiet i mężczyzn uhonorowane były pucharami, które wręczali nasi kawalerowie Kaz­imierz Smoliński, poseł na Sejm RP i wicem­i­nis­ter w Min­is­terst­wie Infra­struk­tury i Budown­ictwa wraz z orga­ni­za­torem Piotrem Ste­cem. Spec­jalne podz­iękowa­nia dla tych co wspier­ali orga­ni­za­cję i spon­sorowali wręczał Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława, pro­jek­to­dawca całego wiz­erunku. Asys­tował mu kawaler Łukasz Par­tyka. Do najwięk­szych dar­czyńców należały firmy naszych kawalerów Fila i Iglo­tex. Po poczęs­tunku gorącą kawą, herbatą, pierogami i bigosem można było wymienić się swoimi wraże­ni­ami i uwagami do orga­ni­za­cji w roku przyszłym. Chwała orga­ni­za­torom, chwała biegającym !