KONKURS „Polo­nia sem­per Fidelis” — mate­ri­ały do pobra­nia: Polonia2022.pdf

I. Orga­ni­za­tor

Kon­fed­er­acja Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika

II. Cele

1. Budowanie dobrego imienia Pol­ski w kraju i za granicą.

2. Krzewie­nie pol­skości w różnorod­nych for­mach dzi­ała­nia w zakre­sie kul­tury (plas­tyka, literatura,

multimedia)

3. Inspirowanie i pro­mocja twór­c­zości artysty­cznej młodych ludzi.

4. Ksz­tał­towanie akty­wnej postawy młodzieży wobec zjawisk kultury.

5. Propagowanie wartości wypły­wa­ją­cych z chrześ­ci­jańs­kich prawd wiary oraz postaw

oby­wa­tel­s­kich i patriotycznych.

III. Adresaci

W konkur­sie może wziąć udział młodzież szkolna, reprezen­tu­jąca szkoły pod­sta­wowe, szkoły pon­ad­pod­sta­wowe wszys­t­kich typów (licea ogól­nok­sz­tałcące, tech­nika, szkoły branżowe), a także parafie, domy kul­tury, inne insty­tucje i orga­ni­za­cje zaj­mu­jące się dzi­ałal­noś­cią kul­tur­alną i eduka­cyjną. W kat­e­gorii prac plas­ty­cznych mogą też wziąć udział dzieci przedszkolne.

IV. Temat

Wszys­tkie prace konkur­sowe (lit­er­ackie, plas­ty­czne, mul­ti­me­di­alne) – bez względu na kat­e­gorie wiekowe – powinny być związane z tezą „Polo­nia sem­per fidelis” („Pol­ska zawsze wierna”). Powinny naw­iązy­wać do dziejów Pol­ski, w których Polacy wykazy­wali się postawami patri­o­ty­cznymi, byli wierni Ojczyźnie i Bogu, zachowali wiarę, bronili Pol­ski i wartości wypły­wa­ją­cych ze źródeł cywiliza­cji europe­jskiej, przede wszys­tkim zaś chrześ­ci­jaństwa. Uczest­nik konkursu może odwołać się do wiel­kich postaci i znaczą­cych wydarzeń his­to­rycznych. Może też zaprezen­tować, w jaki sposób można dzisiaj być wiernym Ojczyźnie i w jaki sposób dzisiaj można Jej służyć.

V. Konkurs prac literackich

1. Konkurs lit­er­acki zostanie przeprowad­zony w dwóch, odd­ziel­nie oce­ni­anych, kat­e­go­ri­ach wiekowych

a) uczniowie klas siód­mych i ósmych szkół podstawowych,

b) uczniowie szkół pon­ad­pod­sta­wowych wszys­t­kich typów.

2. Prace nie powinny przekraczać 5 stron zapisanych czcionką 12 Times New Roman.

3. Do pracy należy dołączyć uproszc­zony spis pub­likacji, z których korzys­tał uczest­nik (imię i nazwisko autora, tytuł książki oraz rok wyda­nia; imię i nazwisko autora, tytuł artykułu oraz nazwa cza­sopisma; w przy­padku korzys­ta­nia z Inter­netu należy podać adres elektroniczny).

4.Dopuszcza się następu­jące formy pracy: rozprawka, charak­terystyka, opowiadanie, a także — szczegól­nie dla uczniów szkół pon­ad­pod­sta­wowych — esej, feli­eton. Możliwe są także inne formy (np. wywiad, repor­taż, utwór poe­t­y­cki), pod warunk­iem zgod­ności z tem­atyką konkursu, o której mowa w pkt. 3.

5.Prace w for­ma­cie pdf należy przesłać w ter­minie do 15 października 2022 r. drogą poczty elektronicznej

na adres e-​mail Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript..

6.Praca powinna zaw­ierać metryczkę: imię i nazwisko autorki/​autora oraz adres do kore­spon­dencji i tele­fon kontaktowy.

7.Jury będzie brało pod uwagę m. in.:

· zgod­ność z tem­atem konkursu,

· ory­gi­nal­ność formy i uję­cia tematu,

· samodziel­ność sądów,

· poprawność językowo-​stylistyczną.

8.Prace niesamodzielne zostaną odrzu­cone i nie będą podle­gać ocenie.

9.Autorzy prac przekazują orga­ni­za­torowi konkursu prawa autorskie i zgodę na ich ewen­tu­alną pub­likację, także w medi­ach elektronicznych.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „Polonia semper Fidelis”