W warsza­wskim ogólnopol­skim stu­dio nagran­iowym nagrano roz­mowę redak­tora Pio­tra Szubar­czyka z dzi­ałaczem społecznym Ste­fanem Kukowskim z Tczewa. Roz­mowa doty­czyła odz­naczeń w Polsce, ale szczegól­nie o Orderze Świętego Stanisława. Z załąc­zonego nagra­nia można się dowiedzieć o kawaler­ach i damach dzi­ała­ją­cych w Orderze i losach tej zaszczyt­nej orga­ni­za­cji. Krótki czas nagra­nia nie poz­wolił poruszyć wszys­t­kich aspek­tów dzi­ałań orderowych. Pole­camy wywiad Order św. Stanisława Biskupa Męczen­nika. Ale także udoku­men­towane wzmi­anki o dzi­ałal­ności w Orderze są na www​.sw​-stanis​law​.pl oraz kossbm​.pl