AD 2011

30 października 2011 r.

Członkowie naszego Prze­o­ratu wspo­mogli Sto­warzysze­nie Współpra­cown­ików Paulińs­kich z siedz­ibą na Jas­nej Górze, którym wykon­al­iśmy pro­jekty plansz eksponu­ją­cych Sługę Bożego Ste­fana Radtke i fun­dowal­iśmy 5-​metrowy baner, który umieszc­zono na bramie przy koś­ciele w Miłobądzu. Księdza pro­boszcza zapoz­nal­iśmy z dzi­ałal­noś­cią orderową. Po Mszy Świętej, w cza­sie poczęs­tunku, nasz Przeor miał okazję poroz­maw­iać z rodz­iną zamor­dowanego Kapłana na temat dal­szej pomocy w propagowa­niu tego wzoru cnót.