AD 2014

9 grud­nia 2014 r.

Na Spotkanie Opłatkowe naszego Prze­o­ratu przy­byli kawalerowie: ks. Prałat Piotr Wysga, ks. Prałat Józef Pick, Woj­ciech Antoniewicz z żoną, Tadeusz Bąk, Antoni Fila, Sła­womir Flis­sikowski, Zyg­munt Hazuka, Hen­ryk Jarosz, Ste­fan Kukowski, Grze­gorz Płaza, Tadeusz Serocki, Grze­gorz Stańczyk, Tadeusz Trocki, Bog­dan Wiśniewski, Tadeusz Wło­dar­czyk, Zenon Żynda i dama Halina Cybul­ska. Dos­to­jnym goś­ciem naszym był ks. Infułat Stanisław Grunt. Poczęs­tunek przy­go­tował kawaler Piotr Rezmer. Wig­ili­jne słowo Boże przekazał ks. dr Józef Pick kapelan naszego Prze­o­ratu. Przeła­mal­iśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia bożonar­o­dzeniowe. W trak­cie kon­sumpcji wymie­nil­iśmy swoje spostrzeże­nia, wspom­i­nal­iśmy wspólne chary­taty­wne dzi­ała­nia i zarysowal­iśmy plany na przeszłość.

Najbliższa nasza dzi­ałal­ność to Orszaki Trzech Króli w Tczewie, Starog­a­rdzie, Łebie, Pelplinie i Sztu­mie, które inicju­jemy i współor­ga­nizu­jemy. Przeor prosił kawalerów o więk­szy kon­takt między kawalerami i jeszcze więk­szą akty­wność. Podz­iękował też za wiele dobrych, chary­taty­wnych dzieł w Tczewie, Starog­a­rdzie, Sztu­mie i Łebie . Pod­jęliśmy decyzję o złoże­niu deklaracji dobrowol­nej składki miesięcznej na cele orga­ni­za­cyjne, reprezen­ta­cyjne i drobną dzi­ałal­ność chary­taty­wną. Skarb­nikiem Prze­o­ratu został kawaler Witold Sos­nowski. Ks. Infułat S.Grunt podz­iękował wszys­tkim za akty­wność i uczest­nictwo w wielu dzi­ała­ni­ach dobroczyn­nych i udział w tym spotkaniu.