AD 2018

4 marca 2018 r.

4 marca 2018. Bieg Tropem Wilczym w Tczewie był inic­jatywą patri­o­ty­czną Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława.

Głównymi orga­ni­za­torami byli: Starostwo Powia­towe, Prze­o­rat Pomorski O Ś S, Urząd Miejski w Tczewie, Powia­towe Cen­trum Sportu i II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Tczewie im. Jana III Sobieskiego. Przy znacznym wspar­ciu orga­ni­za­cyjnym Fun­dacji Wol­ność i Demokracja. Tegoroczne wydarze­nie patri­o­ty­czne „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych” jest najwięk­szym biegiem pamięci w Polsce i było wyjątkowe, gdyż przy­pada w 100-​lecie odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Patronat nad całym szeregiem tczews­kich uroczys­tości uczczenia Żołnierzy Niezłom­nych objęli: Jarosław Sellin Wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Ryszard Kasyna — Biskup Pelpliński, Kaz­imierz Smoliński — Poseł RP, Mirosław Golon — dyrek­tor IPN w Gdańsku, Min­is­ter ds. Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Karol Nawrocki — dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towej w Gdańsku. Spon­sorem strate­gicznym była Firma Dekpol. W Tczewie uczcze­nie pamięci i zapoz­nanie się z bohat­erami tam­tych cza­sów rozpoczęło się już 12 lutego konkursem plas­ty­cznym dla dzieci i młodzieży szkół powiatu tczewskiego pt.” Tropem wilczym — pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych”. Orga­ni­zował go Fab­ryka Sztuk.

1 marca Marsze na Ori­en­tację w przestrzeni miejskiej Tczewa, ze spec­jal­nie przy­go­towaną mapą dla wszys­t­kich tczews­kich szkół śred­nich, zor­ga­ni­zowała Lokalna Orga­ni­za­cja Turysty­czna Kociewie. Wszyscy otrzy­mali ciepłe napoje i słodki poczęs­tunek na mecie, a także gadżet — komin wielo­funkcyjny z logiem Tropem Wilczym (fun­dacji Prze­o­ratu Pomorskiego).

1 marca zor­ga­ni­zowano też Spacer „Wilczym Tropem”. Wielka grupa chęt­nych mieszkańców spotkała się na dziedz­ińcu Fab­ryki Sztuk i pod­czas długiego spaceru odwiedz­iła miejsca związane z Żołnierzami Niezłom­nymi, II Wojną Świa­tową oraz orga­ni­za­c­jami niepodległoś­ciowymi, które dzi­ałały w naszym mieś­cie po 1945 roku.

4 marca (w niedzielę) odpraw­iona została uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła. O intencję mszalną prosił Ste­fan Kukowski, pod­kreśla­jąc ponad tysią­clet­nią nieroz­er­wal­ność niepodległości i wol­ności Pol­ski z wiarą katolicką naszego nar­odu. Liturgii prze­wod­niczył ksiądz pro­boszcz Jacek Spy­chal­ski. Orga­ni­zował kawaler Piotr Cymanowski. Mod­l­itwa wiernych, także poprzez stroje, pod­kreślała tą myśl prze­wod­nią. Dary ołtarza przy­go­towała młodzież z II LO. Przy Pan­teonie Katyńskim ks. Adam Gadom­ski poprowadził mod­l­itwę za tych co zginęli broniąc wol­ności. Złożono kwiaty i znicze pamięci. Każdy z uczest­ników otrzy­mał pamiątkowy śpiewnik patri­o­ty­czny z okolicznoś­ciową pieczę­cią i broszurę o tczewskiej orga­ni­za­cji niepodległoś­ciowej Vic­to­ria, przy­go­towaną przez Miejską Bib­liotekę Pub­liczną. W sali wid­owiskowej II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego rozpoczęto „Bogurodz­icą” w wyko­na­niu Męskiego Chóru Echo i wspól­nym śpiewem pieśni patriotycznych.

W pier­wszym tczewskim biegu wzięło udział ponad 230 bie­gaczy. Celem biegu było upamięt­nie­nie Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych oraz edukacja i pro­mocja święta. Przy­go­towano również bieg „mini” dla dzieci na dys­tan­sie 196 m. Na początku wys­tar­towała Grupa Kolarska Gryf Tczew. Bieg w Tczewie miał charak­ter nie tylko patri­o­ty­czny ale również chary­taty­wny. Zebrano kwotę 2840,00, która w całości została przekazana na reha­bil­i­tację uczen­nicy. Na jej rzecz przeprowad­zono też konkurs wiedzy patri­o­ty­cznej, wpła­ca­jąc dobrowolne kwoty, zebrawszy dodatkowo 656 zł. Orga­ni­za­cją chary­taty­wnej zbiórki zajęli się uczniowie II Liceum i Prze­o­rat Pomorski. Przy­go­towaniem i przeprowadze­niem biegu bardzo sprawnie zajął się Tomasz Tobi­ański, dyrek­tor Powia­towego Cen­trum Sportu. Po wręcze­niu medali przez orga­ni­za­torów wszyscy pos­zli na wojskową grochówkę, gorąca kawę, herbatę, ciasta i słody­cze dla dzieci. Akcja zajęła sie koman­dor Anna Bubka. Sios­tra zakonna wraz z grupą wolon­tar­iuszy uczyły robić biało-​czerwone różańce, co spotkało się z wielkim zaciekaw­ie­niem. Na sce­nie swoje umiejęt­ności wokalne zaprezen­towały pieśni patri­o­ty­czne chóry: Męski Chór Echo, Pas­sion­ata i Fisolki. Wysłuchano kon­certu w wyko­na­niu uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Mieliśmy też zaszczyt przekazać list, który skierował do uczest­ników Biegu Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Pan Andrzej Duda. Przesłanie przekazał nam także min­is­ter Jan Józef Kasprzyk. Orga­ni­za­cją na sce­nach zajął się kawaler Jarosław Cymanowski. Na tere­nie wokół szkoły odbyły się pokazy grup rekon­struk­cyjnych: Samodziel­nej Grupy Odt­worzeniowej „Pomorze” i Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich z pokazem his­to­rycznej broni. Zawody strz­eleckie z broni pneu­maty­cznej przeprowadz­iła Liga Obrony Kraju wraz z Ochot­niczym Hufcem Pracy. Na zakończe­nie uroczys­tości starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski wraz z pomysło­dawcą, podz­iękowali wszys­tkim zaan­gażowanym w przy­go­towanie tczewskiej edy­cji ” Tropem wilczym — pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych”. Na zakończe­nie II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącemu w Tczewie Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski wręczył Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. Ode­brała pani dyrek­tor Dorota Kościjańczuk.