AD 2018

3 marca 2018 r.

MEDAL 100. lecia Niepodległości

Medal nadaje się za zasługi dla chwały, pożytku i roz­woju patri­o­tyzmu naw­iązu­jące do trady­cji pol­s­kich i chrześcijańskich.

Odz­nac­zony wraz z medalem otrzy­muje cer­ty­fikat przyz­na­nia medalu, który pod­pisują Kan­clerze Kapituły lub upoważnieni przez nich członkowie Kapituły. Medal nadaje się oby­wa­telom pol­skim i cud­zoziem­com oraz osobom prawnym i jed­nos­tkom orga­ni­za­cyjnym mają­cym siedz­ibę w RP. Medal nadaje się za wielo­let­nią społeczną służbę dla chwały Rzeczy­pospo­litej lub za wielką akcję w roku 100.lecia odzyska­nia niepodległości. Medal może być nadany pośmiertnie.

- Ewidentne rezul­taty w zakre­sie wznoszenia miejsc pamięci Józefa Pił­sud­skiego i 100 lecia Niepodległości

- Osiąg­nię­cia w zakre­sie współpracy z insty­tuc­jami kul­tury, szkołami i młodzieżą

- Osiąg­nię­cia w zakre­sie orga­ni­za­cji uroczys­tości patri­o­ty­czno — religijnych

Medal przyz­naje Kapituła medalu uch­wałą pod­jętą w głosowa­niu tajnym bezwzględną więk­szoś­cią głosów.

- Kan­clerze Kapituły i czterech członków

- I Kan­clerzem Kapituły staje się prezes Zarządu Kra­jowego Związek Pił­sud­czyków RP

- II Kan­clerzem Kapituły staje się Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława

- Członków Kapituły powołują Kanclerze

- Kapituła stoi na straży hon­oru medalu

Kapituła po roz­pa­trze­niu przed­staw­ionych wniosków pode­j­muje uchwały:

1) o przyz­na­niu medalu

2) o odmowie przyz­na­nia medalu

3) o pozbaw­ie­niu medalu

Kapituła może, przed wydaniem ostate­cznej opinii zwró­cić się do wniosko­dawcy o uzu­pełnie­nie wniosku.

Wnioski o przyz­nanie medalu mogą składać w ter­minie co najm­niej 21 dni przed ter­minem wręczenia medalu. Wnioski o przyz­nanie medalu mogą przyj­mować wszyscy członkowie Kapituły.

Medal i cer­ty­fikat wręcza Kan­clerz Kapituły ewen­tu­al­nie wskazany przez nich członek Kapituły. Dopuszcza się do wręczenia wyz­naczenia god­nej osoby ze Związku Pił­sud­czyków RP lub Orderu Świętego Stanisława. Wskazane jest aby przed­staw­iciele orga­ni­za­cji byli w stro­jach galowych. W razie śmierci odz­nac­zonego, medal i cer­ty­fikat doręcza się rodzinie zmarłego.

Kadencja Kapituły kończy się wraz z pod­sumowaniem roku 100 lecia Rzeczypospolitej

Pozbaw­ie­nie medalu następuje uch­wałą Kapituły w wypadku gdy:

- nadanie medalu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd Kapituły,

- lub osoba odz­nac­zona dop­uś­ciła się czynu, wskutek którego stała się niegodna medalu.

Kapitułę tworzą:

I Kan­clerz Kapituły

- Stanisław Władysław Śliwa — gen­erał ZP, prezes Zarządu Kra­jowego Związek Piłsudczyków

Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego,

II Kan­clerz Kapituły

- Ste­fan Bro­nisław Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława

Członkowie Kapituły:

- Mar­ian Zbig­niew Nowak — Przeor Prze­o­ratu Warsza­wskiego Orderu Świętego Stanisława

- Julian Alek­sander Michaś - Prezes Związku Pił­sud­czyków RP Okręgu Pomorskiego w Gdyni

- Piotr Stec — Prezes Sto­warzyszenia Samorządne Powiśle

- Jiri Stu­deny — Prezes Sto­warzyszenia Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Bar­bary Samulowskiej