AD 2017

3 kwiet­nia 2017 r.

3 kwiet­nia 2017.Jak corocznie zostal­iśmy zaproszeni na imieni­nowe śni­adanie do J.E. Ryszarda Kasyny. W towarzys­t­wie księży z Kapituły Kat­e­dral­nej nasza del­e­gacja w składzie; Ste­fan Kukowski — przeor, Bog­dan Wis­niewski — koman­dor pelpliński, Witold Sos­nowski — jał­mużnik oraz ks. Wielki Prałat Józef Pick złożyła życzenia i odpowiedni dar. Nasi przed­staw­iciele (kaw. Leszek Meler i dama Alicja Słyszewska) składali życzenia wraz z innymi gru­pami. Wraz z Kapitułą odśpiewal­iśmy „Plu­ri­mos Annos” w kam­er­al­nej roz­mowie omówiliśmy z Eksce­lencją dal­szą współpracę z kurią biskupią.

Niech Bóg Ojciec darzy Księdza Biskupa szczegól­nymi łaskami, Jezus Chrys­tus będzie wzorem i prze­wod­nikiem na wszys­t­kich dro­gach, Duch Święty opromienia swoim światłe i wyposaża w nadzwycza­jne charyz­maty, a w sercu Matki Najświęt­szej niech Ksiądz Biskup zawsze zna­j­duje uko­je­nie. Z wyrazami głębok­iego sza­cunku, Damy i Kawalerowie OŚS.