AD 2017

25 marca 2017 r.

W dniu 25.03.2017r. odbyło się w Alek­sandrowie Łódzkim spotkanie Dam i Kawalerów poszczegól­nych Prze­o­ratów Orderu Św. Stanisława B. M. Inic­ja­torem spotka­nia był Wielki IX Mis­trz Orderu Św. Stanisława B. M. Jan Zbig­niew Potocki, orga­ni­za­torem Ste­fan Kukowski Wielki Kan­clerz Orderu. Gospo­darzem Stanisław Syguła Przeor Łódzki. Celem spotka­nia było omówie­nie strate­gii dal­szej pracy w Orderze Świętego Stanisława. Nasz Prze­o­rat reprezen­towali: Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz, ks. dr Józef Pick — kapelan Orderu, Grze­gorz Stańczyk — Koman­dor Gdyński, Bog­dan Wiśniewski — Koman­dor Pelpliński.

Na spotka­niu porus­zone zostały następu­jące kwestie:

 1. Zjed­nocze­nie całego Orderu Św. Stanisława real­i­zowana przez Wielkiego Mis­trza Orderu J.Z.Potockiego,
 2. Rejes­tracji Orderu, uzgod­nienia z prawnikami. Pod­jęła się dama Ewa Potocka z zespołem. Pier­wsze założe­nia w ciągu miesiąca, zakończe­nie najlepiej do końca roku.
 3. Powołanie przez Wielkiego Mis­trza Wielkiej Kapituły, w miejsce obec­nej Wielkiej Rady Dorad­czej. W celu m.in. uak­tu­al­nienia statutu Orderu, połączenia Orderu na całym świecie,
 4. Podział tery­to­ri­alny na prze­o­raty. Podanie zarysu granic. Próba powoła­nia nowych Koman­dorii lub Prze­o­ratów. Zadanie dla Prze­ora na Pol­skę w uzgod­nie­niu z już ist­nieją­cymi Prze­o­ratami (w ciągu 2 m-​cy),
 5. Zde­cy­dowanie przyjęto, że Order ma być orga­ni­za­cją nie masową, a wyłącznie elitarną,
 6. Prośba o doku­men­towanie dzi­ałań dobroczyn­nych na stronie inter­ne­towej i w kro­nikach swo­jego Przeoratu,
 7. Przyjęto jed­no­myśl­nie kon­tyn­uowanie wartości króla Stanisława Augusta Poni­a­towskiego takich jak: wiara, praca chary­taty­wna, praca na rzecz drugiego człowieka,
 8. Poczynić stara­nia o pełny i prawny sta­tusu kapelanów i Wielkiego Prałata, na poziomie Diecezji, Episkopatu i Watykanu,
 9. Zapro­ponowano stworzenia siedz­iby Orderu,
 10. Omówiono kon­fer­encję pt.:„Ład moralny odnowy Rzecz­pospo­litej”. Do cen­nej inic­jatywy Królewskiego Orderu włączy się Prze­o­rat Pomorski i Łódzki,
 11. Zobow­iązano wiel­kich mis­trzów i wiel­kich kan­clerzy do spotka­nia zjed­noczeniowego w Poz­na­niu w ciągu miesiąca.

Pod koniec spotka­nia wszyscy del­e­gaci — Damy i Kawalerowie Orderu Św. Stanisława B. M. oświad­czyli, że przys­tępują do wspól­nych rozmów w celu zjed­noczenia Orderu i oświad­czają, że dal­sze prace prowad­zone będą w zespołach roboczych.