AD 2017

28 lutego 2017 r.

28 lutego 2017. Inic­jatywą naszego Prze­o­ratu Pomorskiego i Starostwa Powia­towego w Tczewie jest utworze­nie Tczewskiego Pan­teonu Katyńskiego, który pow­staje na tere­nie II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. Jana III Sobieskiego. Tworzyć go będzie wielkie gran­i­towe epitafium mocow­ane na betonowych słu­pach z dru­tami kol­cza­stymi (na wzór obozów kon­cen­tra­cyjnych), 20 dębów 3 metrowych dedykowanych 50 osobom z terenu powiatu tczewskiego, które zginęły z rąk sowi­etów. Zostanie wydana również książka o tych wydarzeni­ach, która trafi głównie do młodzieży i bib­liotek szkol­nych. Książkę — pracę naukową przy­go­towuje Miejska Bib­lioteka Pub­liczna. Na uroczyste poświęce­nie Pan­teonu wybral­iśmy dzień 4 kwiet­nia. Tego dnia w roku 1940 w Lesie Katyńskim padły pier­wsze strzały. Do real­iza­cji z zaan­gażowaniem przys­tąpiło Starostwo Powia­towe, ale i też damy i kawalerowie naszego Prze­o­ratu. Będzie to dzieło ku pamięci Polaków tych, którzy z ginęli — „bo nie można pamięci zakopać w dołach”.