AD 2017

17 lutego 2017 r.

17 lutego 2017 z okazji 75-​lecia pow­sta­nia AK odbyły się spotka­nia w Sopocie przed pom­nikiem Armii Kra­jowej i san­i­tar­iuszki Inki. Żołnierze, kom­bat­anci, przed­staw­iciele władz samorzą­dowych, mieszkańcy Sopotu i co najważniejsze bardzo dużo młodych ludzi. Na ich tak liczny udział w roczni­cowych uroczys­toś­ci­ach w Sopocie zwracali uwagę niemal wszyscy mówcy zabier­a­jący głos u stóp ponika AK. Uroczys­tości przed pom­nikiem zakończyło składanie kwiatów przez samorzą­dow­ców, par­la­men­tarzys­tów, orga­ni­za­cje kom­bat­anckie. Nasz Prze­o­rat Pomorski reprezen­towali przeor oraz koman­dor Bog­dan Wiśniewski. Była też krótka defi­lada. Później odbyła się uroczysta gala w sopockim magistracie.Tam wręc­zono medale i odz­naczenia osobom zasłużonym dla pop­u­lary­zowa­nia wiedzy na temat pol­skiego Państwa Podziem­nego i Armii Kra­jowej. Tam też na ręce Prezesa Okręgu Pomorskiego Świa­towego Związku Żołnierzy Armii Kra­jowej kpt. prof. Jerzego Grzywacza medal 150 lecia Orderu Świętego Stanisława złożyli Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski i Koman­dor Pelpliński Bog­dan Wiśniewski, który odczytał:..za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną kul­ty­wu­jącą wartości patri­o­ty­czne i chrześ­ci­jańskie naszego nar­odu.” Spotkało się to z gorą­cymi oklaskami wszys­t­kich uczestników.