AD 2017

16 lutego 2017 r.

16 lutego 2017. Na zaprosze­nie pro­boszcza ks. kan. Feliksa Kameck­iego i grupy orga­ni­za­cyjnej przy­byli szczegól­nie zasłużeni mieszkańcy, którzy swa pracą i zaan­gażowaniem przy­czynili się do wspani­ałego Orszaku Trzech Króli. Spec­jalne podz­iękowanie otrzy­mała parafia św. Stanisława, które wys­tosował JE Ryszard Kasyna Biskup Pelpliński i Ste­fan Kukowski Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława (współinic­ja­tor orszaku). Podz­iękowa­nia otrzy­mali, m.in. Ks. Feliks Kamecki, wójt Mirosław Murzy­dło, a z członków naszego Prze­o­ratu Piotr Cymanowski, Tomasz Jeszke, Anna Par­tyka i Łukasz Par­tyka. Najwięk­szy wkład w orga­ni­za­cję orszaku, dziesiątki podz­iękowań, ale też w staranne i ele­ganckie przy­go­towanie sali i poczęs­tunku mieli kawaler Łukasz wraz z małżonką Anną (naszą damą w Orderze). Wręczenia dokon­ali patroni sub­kowskiego orszaku. Po obsz­ernym i rzec­zowym przemówie­niu ks. infułat Stanisław Grunt otrzy­mał serdeczne podz­iękowanie od ks. pro­boszcza i oklaski od zgro­mad­zonych osób. Potem omówiono plany na przyszłość. Następny orszak będzie !