AD 2017

14 lutego 2017 r.

14 luty 2017. Mar­iusz Matuszewski, kawaler z Poz­na­nia, skom­ponował kilka­naś­cie utworów ze swoimi kolę­dami dla Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu, do której uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną. W szkole tej odbył się kon­cert 5-​go sty­cz­nia 2017, w cza­sie którego wyko­rzys­tano utwory naszego kom­pozy­tora. Poza tym przekazał tej szkole płyty z swoimi bajkami symfonicznymi.

Patronuje pani Wandzie Banaszyńskiej z Poz­na­nia, ponad osiemdziesię­ci­o­let­niej ama­torce poetce i malarce, która tworzy piękne obrazy martwej natury i portrety. Jej poezja jest wyjątkowa w swo­jej urodzie. Namówił Ją, by wydała część swoich religi­jnych wier­szy, wskazu­jąc odpowied­nie wydawnictwo. Napisał na razie 3 kom­pozy­cje do Jej tek­stów i pisze dal­sze. Pieśni te będą wyko­nane w najbliższym cza­sie w poz­nańskim domu kultury.