AD 2016

30 kwiet­nia 2016 r.

30 kwiet­nia 2016. Ryszard Szwoch, nasz kawaler będąc spec­jal­istą his­to­rykiem wygłosił, pod­czas uroczys­tości jubileuszowych 96 rocznicy wyz­wole­nia Starog­a­rdu przemówie­nie o his­to­rycznym znacze­niu tego sym­bol­icznego aktu inko­r­po­racji miasta i Kociewia do pol­skiej Macierzy. W 170 rocznicę antypruskiego zrywu ludu poprzedza­jącego europe­jską Wiosnę Ludów, w Klonówce pow. starog­a­rdzki, odbyły się uroczys­tości patriotyczno-​religijne w cza­sie których wysłuchano obsz­ernego wykładu Ryszarda Szwocha na temat pow­sta­nia starog­a­rdzkiego i losów jego uczest­ników. W związku z rocznicą 70. lecia powoła­nia Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Starog­a­rdzie Gd. nasz kawaler podarował wielo­to­mową „Encyk­lo­pe­dię katolicką KUL” W koś­ciele pw. św. Miko­laja w Gniewie odpraw­iona została uroczysta msza św. w 1050-​lecie chrztu Pol­ski, pod­czas której wysłuchano his­to­rycznego wys­tąpi­enia na temat okoliczności i prze­biegu misji chrys­tian­iza­cyjnej w X wieku.