AD 2016

28 luty 2016 r.

28 lutego 2016 w hali sportowej II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w Tczewie odbył się chary­taty­wny turniej halowej piłki nożnej na rzecz tczewskiego hos­picjum. Pomysło­dawcą i współt­worzą­cym był kawaler Zenon Żynda. Orga­ni­za­tor turnieju to Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława z prze­o­rem p. Ste­fanem Kukowskim na czele oraz Powia­towe Cen­trum Sportu p. Tomaszem Tobi­ańskim. Turniej otworzyli: starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski, przed­staw­iciel ks. biskupa ksiądz Wacław Mielew­czyk oraz pani prezes Szpi­tali Tczews­kich Marzena Mrozek. Znakomici uczest­nicy drużyn sportowych: księża, samorzą­dowcy, polic­janci i strażacy, z odd­aniem wal­czyli o główną nagrodę - Puchar ks. Biskupa Wiesława Śmigla. W gorącej atmos­ferze, z dopingiem pub­liczności i sym­pa­tyków gra­ją­cych drużyn, puchar zwyciężyli księża diecezji pelplińskiej. Między meczami artysty­cznych doz­nań dostar­czyli nam zespół Mod­raki z Pelplina (dzięki koman­dorowi Bog­danowi Wiśniewskiemu) oraz Orkies­tra Tor­peda. W trak­cie meczu, wolon­tar­iusze Hos­picjum, za wolne datki przy­go­towali losy. Po przelicze­niu okazało się, że zebrano łącznie 3335,70 zł. Całość została przez­nac­zona na zakup wózków inwalidz­kich dla chorych prze­by­wa­ją­cych w Tczewskim Hos­picjum. Wszys­tkim gra­ją­cym drużynom puchary wręczali wices­tarosta tczewski (kawaler Witold Sos­nowski), komen­danci straży pożarnej i policji. Spec­jalne podz­iękowa­nia za udział w turnieju, ale też za zaan­gażowanie i spon­sorowanie wręczali kapelan księdza Biskupa ks. Marcin Kunda i główny ani­ma­tor Ste­fan Kukowski. Pieczę nad poczęs­tunkiem dla zawod­ników, orga­ni­za­torów i gości miała dama Ania Bubka. Do hojnego poczęs­tunku i fan­tów do losowa­nia przy­czynił się kawaler Leszek Meler oraz Arka­diusz Kiem­czyński, Zbig­niew Ciec­holewski, Tadeusz Trocki.