AD 2016

28 luty 2016 r.

28 lutego 2016 met­ro­polita gdański arcy­biskup Sła­woj Leszek Głódź świę­tował w Gdańsku jubileusz 25-​lecia przyję­cia sakry biskupiej. W niedzielę, 28 lutego 2016 r., w Archikat­e­drze Oli­wskiej odpraw­iona została uroczysta msza św. Prze­wod­niczył jej abp Józef Kowal­czyk, który wygłosił także homilię. Przy­pom­i­nał osiąg­nię­cia dusz­paster­skie obec­nego met­ro­pol­ity gdańskiego. Abp Głódź przed 25 laty został wyświę­cony przez papieża Jana Pawła II na biskupa polowego Wojska Pol­skiego. To dzisiejszy met­ro­polita gdański tworzył struk­tury ordy­nar­iatu polowego w Polsce. W niedziel­nej uroczys­tości wzięli udział m.in. posłowie, min­is­ter w Kance­larii Prezy­denta RP, woje­w­oda pomorski, prezy­dent Gdańska oraz przed­staw­iciele trójmiejs­kich uczelni i służb mundurowych z Pomorza. Uszanowanie odd­ali arcy­biskupowi także przed­staw­iciele innych wyz­nań. Wśród zapros­zonych gości byli także reprezen­tanci naszego Prze­o­ratu Pomorskiego z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim i Koman­dorem Gdyńskim OŚS płk. Grze­gorzem Stańczykiem na czele. Także w swych dystynk­to­ri­ach byli przed­staw­iciele Koman­dorii Gdyńskiej. W cza­sie obiadu del­e­gacja nasza złożyła życzenia dos­to­jnemu Jubi­la­towi i odpowiedni dar.