AD 2016

11 luty 2016 r.

11 lutego 2016 Kapituła „Kociewskie Pióro 2015″ przyz­nała spec­jalny dyplom naszemu Prze­orowi Ste­fanowi Kukowskiemu, który od ponad 30 lat ma niewąt­pli­wie wybitne zasługi dla Tczewa i regionu kociewskiego. Szczegól­nie imponu­jąca i zarazem sław­iąca nasze miasto jest dzi­ałal­ność pana Kukowskiego na rzecz Koś­cioła jako zgrupowanych wiernych. Był wielo­let­nim społecznym współor­ga­ni­za­torem Fes­ti­wali Twór­c­zości Sakral­nej. Przez papieża Jana Pawła II został wyróżniony pamiątkowym Zło­tym Medalem. Pan Ste­fan pode­j­muje się wielu inic­jatyw powodu­ją­cych bardzo zróżni­cow­ane i bar­wne spotka­nia łączące naszą społeczność, pod­nosząc jej świado­mość i wiedzę o naszej przeszłości. Lista dokonań pana Kukowskiego jest bardzo długa (z laudacji).