AD 2016

11 luty 2016 r.

11 lutego w Turzu odbyło się pod­sumowanie Orszaku Trzech Króli zor­ga­ni­zowanego po raz pier­wszy w tute­jszej Parafii Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy oraz na tere­nie Gminy Tczew. Orga­ni­za­torami pod­sumowa­nia byli koor­dy­na­torzy Orszaku ks. pro­boszcz Mirosław Prze­chowski, Grze­gorz Płaza i Arka­diusz Kiem­czyński. Pod­sumowanie Orszaku rozpoczęło się liturgią Mszy Św. w Koś­ciele Parafi­al­nym p. w. Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy w Turzu. Następ­nie zgro­mad­zono się w Świ­etl­icy Szkol­nej ZKiW. Ks. Pro­boszcz przed­stawił his­torię orga­ni­za­cji pier­wszego Orszaku Trzech Króli w Turzu, wskazu­jąc na źródła inspiracji i pod­kreśla­jąc rolę p. Ste­fana Kukowskiego w kre­owa­niu tego wydarzenia. Przy­pom­niał także, że Orszak jest wydarze­niem religi­jnym, mają­cym swe źródło w Ewan­gelii, oraz że ma charak­ter społeczny, gdyż jed­noczy ludzi wokół tego, co dobre. Zaprezen­tował też Kro­nikę Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu Św. Stanisława, do której został wpisany Pier­wszy Turski Orszak Trzech Króli. Po przemówie­niu rozpoczęło się wręczanie podz­iękowań, które prowadzili wspól­nie ks. Pro­boszcz Mirosław Prze­chowski, przed­staw­iciel Orderu Św. Stanisława Kawaler Grze­gorz Płaza oraz p. Roman Rezmerowski, Wójt Gminy Tczew. Po wręcze­niu dyplomów wdz­ięczności nad­szedł czas na poczęs­tunek, przemówienia i wymi­anę doświad­czeń. Dyskusję pod­sumował przed­staw­iciel koor­dy­na­torów kawaler OŚS Arka­diusz Kiemczyński.