AD 2010

11 listopada 2010

W Parku Kopernika odsłonięto pom­nik „Sol­i­darności”. Uroczys­tość odbyła się 11 listopada w Święto Niepodległości. W uroczys­toś­ci­ach wzięli udział dzi­ałacze tczewskiej i region­al­nej Sol­i­darności, władze samorzą­dowe, mieszkańcy miasta. Inic­ja­torami pow­sta­nia pom­nika byli członkowie Sto­warzyszenia „Zawsze Sol­i­darni”. Pro­jek­tan­tem pom­nika jest Ste­fan Kukowski, który dla idei „Sol­i­darności” zrezyg­nował z gratyfikacji.