AD 2014

8 października 2014 r.

Prezy­dent miasta Tczew Mirosław Pobłocki (patron Fes­tynu) oraz Prze­wod­niczący Rady Miasta Mirosław Augustyn zaprosili do Sali okrągłej Urzędu Miasta przed­staw­icieli wszys­t­kich orga­ni­za­torów, firm medy­cznych I zespołów artysty­cznych. Gospo­darze miasta podz­iękowali wszys­tkim dar­czyń­com za wielkie serce i wkład w orga­ni­za­cję już czwartego Wielkiego Fes­tynu Zdrowot­nego. Pod­kreślali zaan­gażowanie, dzięki któremu prawie 2000 Tczewian sko­rzys­tało z dar­mowych badań medy­cznych. Miłą atmos­ferę tworzyły wys­tępy zespołów artysty­cznych z naszego miasta. Wręczyli każdemu podz­iękowa­nia za przy­go­towanie, udział i wkład pracy. Wśród wyróżnionych byli członkowie naszego Prze­o­ratu: dama Halina Cybul­ska oraz kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Grze­gorz Płaza, Witold Sos­nowski, Kaz­imierz Smoliński.

Gospo­darze miasta kom­ple­men­tu­jąc orga­ni­za­torów prosili o prowadze­nie dal­szej tak wspani­ałej akcji, która daje tyle dobrego w zakre­sie pro­fi­lak­tyki i zdrowotności.