AD 2014

22 października 2014 r.

22 października 2014 roku w Bib­liotece Diecez­jal­nej w Pelplinie odbyło się ostat­nie spotkanie dedykowanego Świętemu Janowi Pawłowi „Budu­j­cie na skale” pod patronatem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Frag­menty dra­matu Karola Woj­tyły „Przed sklepem jubil­era” prezen­towali małżeństwo znakomi­tych aktorów: Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis. Oprawę muzy­czną przy­go­towało TRIO Pelplińskie, zaś całą wiz­ual­iza­cję wszys­t­kich spotkań opra­cował Ste­fan Kukowski. Ele­menty scenograficzne fun­dowali kawalerowie naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. Inic­ja­torem i prowadzą­cym te spotka­nia był zawsze kawaler Bog­dan Wiśniewski. Ciasta na cater­ing kawowy zapew­niał kawaler Leszek Meler. W posumowa­niu pod­kreślano wielką rolę B.Wiśniewskiego, jego znaw­stwo i zaangażowanie.

Grat­u­lu­jemy Kawalerowi cyklu udanych spotkań!