AD 2014

67 wrześ­nia 2014 r.

W 75. rocznicę wybuchu II wojny świa­towej i szarży 18. Pułku Ułanów Pomors­kich z 1 wrześ­nia 1939 roku orga­ni­za­torzy 6 wrześ­nia o godz. 19.00 w koś­ciele parafi­al­nym w Kro­jan­tach zor­ga­ni­zowali uroczys­tość odsłonię­cia i poświęce­nia dwóch tablic w kruch­cie koś­cioła. Tablice upamięt­ni­ają wszys­t­kich pomor­dowanych, którzy zginęli w cza­sie II wojny świa­towej z parafii Kro­janty. Druga tablica upamięt­nia wszys­t­kich trzy­dzi­estu trzech ułanów, którzy zginęli pod Kro­jan­tami i przy granicy polsko-​niemieckiej. Po Mszy Świętej główni współor­ga­ni­za­torzy Państwo dr. Tomasz Winiecki (kawaler Orderu Świętego Stanisława) i jego żona mece­nas Grażyna Winiecka — Prezes Zarządu Fun­dacji „Szarża pod Kro­jan­tami” w swoim dworze na kolacji goś­cili wielu znamien­i­tych gości. Z iście staropol­ską gościn­noś­cią dos­to­jna gospo­dyni pode­j­mowała wielu pułkown­ików i gen­er­ałów oraz ks. dr. Eustachego Rakoczego z Jas­nej Góry. Order Świętego Stanisława reprezen­tował przeor pomorski Ste­fan Kukowski. Insc­eniza­cję orga­ni­zowali Fun­dacja Szarża pod Kro­jan­tami oraz gmina Cho­jnice, patronował jej Prezy­dent Rzecz­pospo­litej Pol­skiej Bro­nisław Komorowski. Uroczystą Mszę św. i homilię głosił ks. Infułat Stanisław Grunt. Widzów czekała insc­eniza­cje oraz musz­tra, którą zakończyła reg­u­laminowa szarża kawalerzys­tów galop­u­ją­cych w dwóch lini­ach po 60 koni w szyku strzemię w strzemię. Obok jeźdźców w mundurach his­to­rycznych pojaw­iłi się współcześni kawalerzyści z jed­nos­tki kawa­lerii zmo­to­ry­zowanej. Roz­mach tego przed­sięwz­ię­cia jak i sama szarża na prze­ci­wnika, przy efek­tach pirotech­nicznych, imi­tu­ją­cych wybuchy artyleryjskie była zor­ga­ni­zowana z satys­fakcjonu­ją­cym dla orga­ni­za­torów i widzów roz­machem, sta­jąc się najwięk­szym w Polsce przed­sięwz­ię­ciem o charak­terze patri­o­ty­czno – kawaleryjskim.