AD 2014

17 wrześ­nia 2014 r.

17 wrześ­nia 2014 roku z inic­jatywy naszego prze­ora Ste­fana Kukowskiego do „Fab­ryki Sztuk”, przy­było wielu mieszkańców na obchody 75. rocznicy zdradzieck­iej napaści na naszą Ojczyznę. Współor­ga­ni­zowali tę pełna ekspresji insc­eniza­cję wśród wycia syren i odgłosów wybuchów: Fab­ryka sztuk, Sto­warzysze­nie Zawsze Sol­i­darni oraz Tczewski Klub Gazety Pol­skiej. Wielką atrakcją był udział Szwadronu Reprezen­ta­cyjnego 18. Płuku Ułanów Pomors­kich, ale także przed­staw­iciele Związku Pił­sud­czyków z Gdyni — nasi pos­tu­lanci do Orderu.

Prowadze­nie powier­zono wspani­ałemu his­to­rykowi panu Piotrowi Szubar­czykowi — naszemu pos­tu­lan­towi. Oprawę muzy­czną odd­a­jącą kli­mat tra­g­izmu wojny, tworzył męski chór „Bel Canto”. W mar­murowej tabl­icy (pro­jektu S. Kukowskiego) utr­walono fakt napaści sowieck­iej Rosji na nasz kraj, aby nie zginęła pamięć o bochater­s­kich obroń­cach. Tablicę poświę­cił i homilię wygłosił ks. Infułat Stanisław Grunt. Tablicę odnosiła dziew­czynka Ania Kruszyńska przy pomocy Prze­wod­nicza­cego Rady Miejskiej pani Mirosława Augustyna. Kwiaty złożyli m.in. pre­cy­dent miasta Mirosław Pobłocki i starosta Józef Puszyński. Podz­iękowali wszys­tkim za trud włożony w przy­go­towanie wspani­ałej insc­eniza­cji kawaler Kaz­imierz Smoliński — poseł RP, dr. Alicja Gajew­ska i Józef Puczyński — starosta tczewski. Po pełnych wrażeń uroczys­toś­ci­ach sprzedawano ksiązki patri­o­ty­czne, a autor „Czer­wonej apokalipsy” dokony­wał i pod­pisy­wał swe dzieło.