AD 2014

21 wrześ­nia 2014 r.

21 wrześ­nia 2014 roku Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława, zor­ga­ni­zował po raz czwarty na tere­nie parku i w budynku Cen­trum Kul­tury i Sztuki Wielki Fes­tyn ”Zad­baj o zdrowie”. Patronat objął prezy­dent Tczewa — Mirosław Pobłocki. Były bezpłatne bada­nia medy­czne, czyli bad­nia poziomu ciśnienia tęt­niczego krwi, poziomu cukru, pomi­aru wagi i obliczanie wskaźnika masy ciała BMI, EKG i spirometrii wraz z poradą lekarza. Były również porady podolog­iczne — pielę­gnacji stóp. Lab­o­ra­to­rium ”Bruss” roz­dawało zniżkowe kupony na bada­nia w swoich pra­cow­n­i­ach. Zain­tere­sowaniem cieszyła się akcja ”Różowa Wstążka” prowad­zona przez firmę AVON. Były także gry i zabawy dla dzieci oraz konkursy plas­ty­czne — wszys­tko z nagro­dami. Ośrodek Wczes­nej Inter­wencji demon­strował i ćwiczył w udziela­niu pier­wszej pomocy. Można było uzyskać kon­sul­tacje dyplo­mowanej położnej środowiskowej oraz infor­ma­cje doty­czące szczepień prze­ci­wko rakowi szyjki macicy. Cen­trum Pro­mocji Zdrowia — reha­bil­i­tacja medy­czna MAR-​MED udzielała nie tylko porad, ale i również ofer­owała zabiegi ultra­dźwiękowe, pola mag­ne­ty­czne i laseroter­apię. Pielę­gnacja dzieci i niemowląt zain­tere­sowała młode kobi­ety. Starsze panie w MEDYKU mogły dowiedzieć się o prob­lemach menopauzy. Jak zawsze były sekcje prewencji policji i straży pożarnej gro­madząc zain­tere­sowane grupy dzieci i młodzieży.

W cza­sie Wielkiego Fes­tynu przez ponad dwie i pół godziny trwał kon­cert dla licznie przy­byłej pub­liczności w wyko­na­niu zespołów: Przed­szkola nr 8, solistów na gitarze z Warsz­tatów Gitarowych Cen­trum Kul­tury i Sztuki, zespołu wokalnego ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 12, zespołu ”Wiecznie Młodzi” PKPS w Tczewie. Dłuższy kon­cert dał zespół ”Numer Seryjny”. Każdy zespół prowadzący stoisko medy­czne otrzy­mał od Prze­o­ratu ciasto i kawę (fun­dacji kawalerów Leszka Mel­era i Pio­tra Rezmera), ale więk­szą atrakcją były 980 lodów fun­dowanych przez ”Iglo­tex” kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka, a roz­dawanych przez wolon­tar­iuszy wszys­tkim mieszkań­com naszego miasta, którzy uczest­niczyli w Fes­tynie. Nasz Prze­o­rat przy­go­tował również prawie 900 fan­tów do loterii fan­towej, którą prowadz­iła Niepub­liczna Szkoła Pod­sta­wowa nr 1. Nagrodę główną — rower fun­dował kawaler Witold Sos­nowski. Współor­ga­ni­za­cją zaj­mował się kawaler Witold Sos­nowski, przy­go­towanie sceny i wszys­t­kich stoisk kawalerowie Woj­ciech Antoniewicz i Kaz­imierz Smoliński. Gospo­dynią fes­tynu była dama w Orderze Halina Cybul­ska. Wydruk 28 tysięcy zaproszeń dostar­c­zonych do każdej skrzynki w Tczewie zapewnił kawaler Grze­gorz Płaza. Kawaler Zbig­niew Ciec­holewski wsparł finan­sowo nasz Fes­tyn. Inspiracja, pro­jekty i koor­dy­nacja całości to praca prze­ora Ste­fana Kukowskiego. Współpra­cował z nami ks. Piotr Wysga — kapelan naszego Orderu. Sza­cować należy, iż także w tym roku około 2000 osób brało udział w pikniku zdrowot­nym i wielu z nich sko­rzys­tało z dar­mowych porad i usług.