AD 2014

512 lipca 2014 r.

Koman­do­ria Starog­a­rdzka urządz­iła biwak inte­gra­cyjny dla dzieci i młodzieży szczegól­nie zaan­gażowanych w parafi­ach dekanatu strog­a­rdzkiego. Fun­dusze zebrano z ofiar za znicze i mate­ri­ały zaprasza­jące na dziękczynie­nie kan­on­iza­cji Ojca Świętego Jana Pawła II. Kwota w wysokości około 15 tysięcy zł. poz­woliła Koman­dorii w cza­sie wakacji w dni­ach od 5 do 12 lipca 2014 r. w Raduniu koło Wiela, zor­ga­ni­zować wspani­ały i wielce uroz­maicony pobyt dla 102 dzieci i młodzieży. Pod okiem ks. Tomasza Kra­jny z parafii Najświęt­szego Serca Pana Jezusa w Starog­a­rdzie Gd. i prawnych opiekunów z parafii, które wysłały uczest­ników.

Przez tydzień wakacji w lesie i nad jeziorem spędz­iły radośnie wolny czas. Ideą biwaku było budowanie żywego pom­nika św. Jana Pawła II oraz stworze­nie im okazji do akty­wnego, opartego na chrześ­ci­jan­s­kich wartoś­ci­ach wypoczynku waka­cyjnego. Szczególne podz­iękowa­nia należą się damie Janinie Lubawskiej, kawalerowi Sła­womirowi Flis­sikowskiemu, Ryszr­dowi Szwo­chowi, a nade wszys­tko pomysło­dawcy kapelanowi naszego Prze­o­ratu Pomorskiego ks. prała­towi Józe­fowi Pickowi.

Serdeczne Bóg zapłać!